28 czerwca br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku z dziedziny Ochrony Powietrza, podjął uchwałę nr 7275/2021 w sprawie przyznania Gminie Rusiec pożyczki i dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – V edycja”, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej”.
 
Łączna kwota otrzymanego wsparcia wynosi 516.579,00 zł, z czego kwotę 154.974,00 zł stanowi obligatoryjna pożyczka do zaciągnięcia, jako warunek otrzymania dotacji bezzwrotnej w kwocie 361.605,00 zł.
 
Otrzymana pomoc pozwoli na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku przedszkola obejmujących:
✔️ ocieplenie ścian zewnętrznych;
✔️ ocieplenie stropodachu;
✔️ demontaż starego kotła węglowego i montaż nowego kotła na biomasę V klasy (pellet) wraz z automatyką sterowania procesem spalania i automatyką pogodową;
✔️ podłączenie zasobnika c.w.u. do nowego kotła grzewczego.
 
Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest w przyszłym roku.
 
Termomodernizacja_przedszkola_w_Woli_Wizowej_2021.jpg