Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informuję, iż Rada Gminy w Ruścu w dniu 04 września 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie zmiany i nadania nazw ulicy, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.744).
Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Sosnową.
W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.
Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy itp.), zachowają ważność.
Zmianę adresu należy natomiast zgłosić w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie oraz niezwłocznie w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Do dokonania zmiany niezbędne jest posiadanie zaświadczenia Wójta Gminy Rusiec o zmianie adresu zamieszkania.
Zaświadczenie niniejsze jest wolne od opłat skarbowych.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.
O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakładu ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, itp.
Wójt Gminy Rusiec w związku z dokonaną zmianą nazw ulicy zwraca się z prośbą do mieszkańców ulicy o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian) w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

                                                                                                                                         Wójt Gminy Rusiec
                                                                                                                                            Dariusz Woźniak