INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że wywiesza się

na okres 21 dni (od dnia 02 czerwca 2020 r. do dnia 24 czerwca 2020 r.)

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec oraz Sołtysa Sołectwa Wola Wiązowa,

a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu (tj. www.rusiec.pl)

wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz obejmuje lokal użytkowy o pow. 0,8 m² mieszczący się w budynku Domu Kultury w Woli Wiązowej, pod adresem: Wola Wiązowa 85, kod 97 – 438 Rusiec). Przedmiotowy lokal wynajmowany jest z przeznaczeniem na potrzeby lokalizacji szafy telekomunikacyjnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie dostarczania łączy internetowych. Dotyczy zawarcia umowy najmu na czas określony tj. do 3 lat z dotychczasowym najemcą.

 

Wójt Gminy Rusiec 

/-/ Damian Szczytowski