W dniu 15 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Rusiec Damiana Szczytowskiego z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Małgorzata Włodarczyk – Kierownik GOPS w Ruścu.

Zostały omówione następujące tematy:

  1. zasady przyznawania paczek żywnościowych mieszkańcom gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
  2. zadania i inwestycje Gminy Rusiec zatwierdzone do realizacji w 2021r.;
  3. złożone przez Gminę Rusiec wnioski o dofinansowania oraz wnioski, które już zostały pozytywnie rozpatrzone;
  4. prace nad projektami dofinansowań dla mieszkańców gminy na odnawialne źródła energii oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podczas spotkania sołtysi wskazali drobne zadania do bieżącej realizacji oraz poruszali tematy dotyczące swoich sołectw.

Na wniosek Wójta ustalony został harmonogram zebrań z sołtysami i radami sołeckimi, które odbędą się w terminie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 23 kwietnia 2021 r. Niestety z uwagi na zasady bezpieczeństwa i obowiązujące ograniczenia związane z COVID – 19 w zebraniach nie będą mogli uczestniczyć mieszkańcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie problemów, tematów, pytań do przedstawicieli swoich rad sołeckich, celem ich omówienia podczas proponowanych spotkań.

Dziękujemy za przybycie sołtysom sołectw: Antonina, Aleksandrów, Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice, Korablew, Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Wola Wiązowa, Wincentów, Zalasy i Zakurowie. Liczymy na dalszą współpracę, która przyczyni się do rozwoju całej gminy Rusiec.

Sołtysi uczestniczyli również w posiedzeniu komisji wspólnych, które odbyło się w dniu 19 marca 2021 r. Tematem było przedstawienie i omówienie przedłożonych przez Wójta projektów uchwał, będących przedmiotem zbliżającej się sesji Rady Gminy Rusiec.