Wójt Gminy Rusiec 


Informuje, że w dniach od 07 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec przy ulicy Wieluńskiej 35, na stronie internetowej www.rusiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rusiec.