Podzikowanie_-_Pamapol_SA.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, iż do dnia 15 grudnia 2020r. przedłuża termin weryfikacji osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców naszej gminy, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

  • dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056,00zł dla osoby w rodzinie;
  • występuje dodatkowy powód przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Dokumenty niezbędne do weryfikacji to m.in.:

  • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno- rentowych;
  • zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę;
  • decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego;
  • decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.);
  • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu (ul. Wieluńska 72, 97-438 Rusiec) w godzinach pracy Ośrodka tj.:

  • poniedziałek - 9:00–17:00
  • wtorek - piątek - 7:30–15:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 43 676 60 25 lub w siedzibie Ośrodka.

_________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu

/-/ Małgorzata Włodarczyk

Przetwórstwo_i_RHD_wydł_termin.png

Termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać
do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje, iż w dniach od 20.11-03.12.2020 r. planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych.

20.11-03.12.2020_Wieluń_internet-1.jpg20.11-03.12.2020_Wieluń_internet-2.jpg

      Kolejny rok z rzędu Gmina Rusiec pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród adresatów dotacji w roku 2020 znalazły się sołectwa Korablew oraz Zakurowie.
    
      W ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 3.800,00 :
✔️ ogrodzono ogólnodostępny teren w miejscowości Korablew,
✔️ dokonano nasadzenia krzewów,
✔️zakupiono zestaw ogrodowy składający się ze stołu i dwóch ławek oraz namiot.
     
      W ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Salomejów" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 3.134,15 :
✔️ zakupiono altanę, garaż blaszany, namiot, 10 zestawów ogrodowych, palenisko do grilla,
✔️ nasadzono krzewy.
__________________________________________
Stworzone zostały ogólnodostępne miejsca, w których organizowane będą wydarzenia kulturalne oraz rekreacyjne. Jest to kolejny krok ku integracji mieszkańców i wzmocnieniu postawy odpowiedzialności społecznej. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do sołtysów, radnych oraz mieszkańców w.w. sołectw. Końcowy efekt inwestycji to rezultat ich ogromnego zaangażowania oraz ciężkiej pracy przy zagospodarowaniu terenu. Pokazaliście Państwo jak doskonale potrafimy się jednoczyć mając na horyzoncie wspólny cel!
 
Granty_soeckie_2020.jpg