dodatek_solidarnosciowy-infografika-v_02-1.jpg

Naboestwo_aobne.jpg

202006_-_OSTRZEENIE_METEOROLOGICZNE_19062020r_.jpg

202006_-_Ostrzeenie.jpg

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że wywiesza się

na okres 21 dni (od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 07 lipca 2020 r.)

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

oraz Sołtysów Sołectw: Rusiec I, Rusiec II oraz Wola Wiązowa,

a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu (tj. www.rusiec.pl)

wykaz gruntów przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz obejmuje część nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w obrębach Rusiec i Wola Wiązowa, przeznaczonych pod boiska sportowe wraz z zapleczem. Dotyczy zawarcia kolejnych umów użyczenia, z dotychczasowymi biorącymi do używania, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.

 

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Damian Szczytowski