Wszystkim Babciom i Dziadkom, z podziękowaniami za troskę i cierpliwość, opiekę, ogromne serce i za poświęcony czas.

Życzymy Wam, dużo zdrowia, samych słonecznych dni, i pogody ducha na każdy dzień.

 

Wójt Damian Szczytowski,

przewodniczący Rady Gminy Rafał Rabenda

wraz z pracownikami Urzędu GminyDzień_babci_i_dziadka.png

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.

„Ferie z ekonomią” to projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas podstawowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego.

I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w terminie 14 -18 luty 2022 r. W trakcie zajęć prowadzonych w ferie, uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie
z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. To ciekawy i angażujący sposób na przyswojenie przez młodzież wiedzy w atrakcyjnej, praktycznej formie.

Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w II semestrze, w ramach II etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wycieczka edukacyjna z warsztatami do Warszawy.

______________________________________________

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

GOPS_logo.jpg

W związku ze wzrostem kryterium dochodowego w pomocy społecznej, przypominamy zainteresowanym, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu prowadzi kwalifikację mieszkańców do uzyskania bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021”.

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku kryteria wynoszą:

- 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- 1 320 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Zainteresowanych otrzymaniem pomocy zapraszamy do GOPS w Ruścu, celem wypełnienia wniosku, w terminie do 28.02.2022 r.

Dodatkowych informacji na temat programu udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów: (43) 67 66 025, 797 117 739.

Bank_żwyności_logo.jpg

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Gminy Rusiec.
ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!
Terminy:
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
 
271278683_1515078998847744_6848240722797075472_n.jpg

Mieszkańcy Gminy Rusiec mogą już składać wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego.

Stanowi on element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje on gospodarstwom domowym, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  •  jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500* zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 zł;
  •  gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  •  gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  •  gospodarstwo 6- i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym. Wyższa kwota przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Muszą one być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (można tego dokonać w Urzędzie Gminy; informacji na ten temat udziela p. Marta Krasowska, tel. 43 6766011 w. 225).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. za pośrednictwem platformy ePUAP lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu.

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia br., wypłata dodatków odbędzie się w dwóch równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 31 października, wypłatę dodatku otrzymają do 2 grudnia 2022 r.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie GOPS w Ruścu, a także na stronie rusiec.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy GOPS pod numerami tel.: 43 67 66 025 lub 797 117 739.
3.png