1C007D2C-B1F9-42F7-B25F-152748BB9259.jpeg

"EKO-REGION" sp. z o.o. informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji na terenie Gminy Rusiec, która będzie miała miejsce w terminie 02-06.11.2020.

Z końcem września Gmina Rusiec zakończyła prace nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 543, 548, obręb Dąbrowa Rusiecka". Droga asfaltowa długości około 215 m została sfinansowana:
 • z budżetu Gminy Rusiec w kwocie 2.439,32 zł,
 • z dofinansowania Gminy Kleszczów w kwocie 65.000,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 67.439,32 zł.
 
Droga_w_Dbrowie_Rusieckiej_2020.jpg
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, że od dnia 1 października 2020r. rozpoczyna weryfikację osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców naszej gminy, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

 • dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056,00zł dla osoby w rodzinie;
 • występuje dodatkowy powód przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Dokumenty, niezbędne do weryfikacji to m.in.:

 • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno- rentowych;
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę;
 • decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego;
 • decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.);
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Wnioski  należy składać do dnia 31 października 2020r.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu (ul. Wieluńska 72, 97-438 Rusiec) w godzinach pracy Ośrodka tj.:

 • poniedziałek - 9:00-17:00
 • wtorek - piątek - 7:30-15:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 43 676 60 25 lub w siedzibie Ośrodka.

_________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu

/-/ Małgorzata Włodarczyk

wywiad_telefoniczny.jpg

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Gminne Biuro Spisowe w Ruścu

informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.