Drukuj

Zarządzenie Nr 24/2018
Wójta Gminy Rusiec
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam co następuje:§1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej 97-438 Rusiec, Wola Wiązowa 42.

§2

Ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec oraz w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rusiec.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                              Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                                                                Dariusz Woźniak

 

 

                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 1            
                                                                                                                                                                           do Zarządzenia
                                                                                                                                                                           Wójta Gminy Rusiec
                                                                                                                                                                           z dnia 10 maja 2018 r.

WÓJT GMINY RUSIEC

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli Wiązowej
Wola Wiązowa 42
97-438 Rusiec

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1587).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespoły Szkolno-Przedszkolnego
  w Woli Wiązowej”,
  w terminie do 05 czerwca 2018 r.
  na adres: Urząd Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Ruścu.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 1. Konkurs prowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rusiec.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli oferta zostanie złożona w postaci elektronicznej.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu u Sekretarza Gminy Rusiec Ewy Cybułki, nr tel. 43/6766011 wew. 212.

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Rusiec
                                                                                            
                                                                                                                                                            Dariusz Woźniak

 

*Osoby składające ofertę na stanowisko dyrektora zobowiązane są do równoczesnego złożenia oświadczenia lustracyjnego Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty. Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy osób, które oświadczenie takie złożyły już wcześniej z tytułu kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, bądź urodziły się po dniu 1 sierpnia 1972 r. Kandydat, który złożył już wcześniej „oświadczenie lustracyjne” składa Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty „Informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego”  (art. 7, ust. 3a ww. ustawy). Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informację o jego uprzednim złożeniu należy dołączyć do składanej oferty.

Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1315