Wójt Gminy Rusiec sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rusiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Rusiec z dnia 28 stycznia 2019 r.).

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni (od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r.) na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec oraz Sołtysa Sołectwa Antonina.

Informację o zamieszczeniu wykazu Wójt Gminy Rusiec podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej (tytuł: Dziennik Łódzki „7 Dni Bełchatów”).