Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.),

 

WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że wywiesza się

na okres 21 dni (od dnia 02 kwietnia 2019 r. do dnia 23 kwietnia 2019 r.)

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec,

a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu (tj. www.rusiec.pl)

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rusiec,

przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa położona w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Wola Wiązowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 127 o pow. 0,0981 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Bełchatowie, prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1B/00050988/6.      

Szczegółowych informacji o przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon: 43/6766044.

(-) Wójt Gminy Rusiec    

Damian Szczytowski