Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o długości ok. 900mb.

Numer sprawy

PN 1/2019