Ochrona Środowiska

Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Rusiec na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 ? 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Przepisów dotyczących obowiązku uzyskaniu w/w zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów:

1) w lasach;

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 10 lat;

5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

6) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek od posiadacza nieruchomości lub właściciela zawierający:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości (w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem) albo właściciela urządzeń

2. oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew - określenie numeru działki z ewidencji gruntów dla nieruchomości oraz miejscowość gdzie jest położona działka,

3. oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (nazwa gatunków w raz z obwodami mierzonymi na wysokości 130 cm od ziemi, wielkość powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy). W przypadku, kiedy usunięcie dotyczy minimum 20 szt. drzew rosnących w grupie, zalecane jest przedłożenie inwentaryzacji zieleni wykonanej na całej działce, z której będą usuwane drzewa, z zaznaczeniem egzemplarzy przeznaczonych do usunięcia,

4. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

5. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

6. informację czy usunięcie drzew lub krzewów jest czy nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

7. podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub kserokopia) w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność.

Załączniki do wniosku:

1. Tytuł prawny władania nieruchomością.

2. Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeżeli posiadacz działki nie jest właścicielem terenu. Wymóg uzyskiwania zgody właściciela nie dotyczy przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

3. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości.

4. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

5. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury ? od każdego stosunku pełnomocnictwa (tylko w przypadku gdy jest udzielane).

6. W przypadku osób prawnych należy przedstawić aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowa spółki cywilnej lub aktualny wypis z KRS bądź inny dokument potwierdzający że osoby podpisane na wniosku są uprawnione do występowania w ich imieniu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec

ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec,

Pokój nr 13 na piętrze

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

- gotówką w kasie Urzędu Gminy Rusiec parter, pokój nr 4 (poniedziałek - piątek: 7.30- 15.30)

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Ruścu (Bank Spółdzielczy w Ruścu)

BS Rusiec 94926400090000009720000010

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Inne załączniki, których załączenie może wpłynąć na prowadzone postępowanie:

1. Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, a w przypadku robót, dla których decyzja pozwolenia na budowę nie jest wymagana oświadczenie o zamiarze wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

2. Szczegółowa inwentaryzację zieleni na terenie objętym inwestycją wykonaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji drzew lub krzewów z tą inwestycją, wraz z częścią opisową.

3. Projekt zieleni dla terenu objętego inwestycją sporządzony na kopii mapy zasadniczej.

4. W przypadku wniosku na wydanie zezwolenia na usunięcie więcej niż 20 szt. drzew szczegółowa inwentaryzacja zieleni na terenie objętym wnioskiem z określeniem:

- gatunków drzew i krzewów,

- obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi,

- wysokości i zasięgu korony drzew,

- powierzchni pokrytej krzewami w m2,

- stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy oraz zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.

Informacje dodatkowe:

Brak jakiegokolwiek w/w wymaganego dokumentu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

informacji uzyskać można pod numerem telefonu 436766011 wew. 226

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 43 6766929.

Podstawa prawna:

- Art. 83, art. 86 ust. 1 i 2, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

- Art. 35, 77, 50 ? 1, 104, 106 ? 1 i 2, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

- Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)