Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok 2020/2021

należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruścu,

pod adresem: Wieluńska 72, 97-438 Rusiec; tel. 43 6766025.

Wnioski należy składać w okresie od 10.08.2020 r. do 15.09.2020 r. w dniach:

poniedziałek   9:00 – 17:00;

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30.

Zasady przyznania wniosku:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód netto w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00zł - art. 8, art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r, poz. 1507 z późn. zm.).

Wnioski w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu. 

Kierownik GOPS w Ruścu

Małgorzata Włodarczyk

doc06373320200731133358-1.jpg

Łódzkie_Smakuje-1.jpg

plakat_PSR_mały.jpg

POWSZECHNY SPIS ROLNY będzie przeprowadzany w całej Polsce w okresie

od 1 września do 30 listopada 2020 roku

i obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce.

Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form:

- samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo,

- wywiadu telefonicznego z rachmistrzem,

- osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spiszmy się, jak na rolników przystało!