Załączniki:
Pobierz plik (Nabór kandydatów do komisji konkursowej.pdf)Nabór kandydatów do komisji konkursowej[Nabór kandydatów do komisji konkursowej]2543 kB
Pobierz plik (ogłoszenie w spr. otwartego konkursu ofert.pdf)Ogłoszenie Wójta w spr. wyników otwartego konkursu ofert[Ogłoszenie Wójta w spr. wyników otwartego konkursu ofert]533 kB
Pobierz plik (zarządzenie 4-2016.pdf)Zarządzenie 4/2016 w sprawie powołania składu komisji konkursowej.......[Zarządzenie 4/2016 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego]8048 kB
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert [Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz organizacje prowadzące działalność pożytku ]6354 kB

Każdemu z nas Wieczerza Wigilijna kojarzy się z ciepłem rodzinnym i radosnym świętowaniem. W takim też nastroju po raz kolejny
w dniu 19 grudnia 2015 r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu Spotkanie Wigilijne.  

Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Rusiec ? p. Dariusz Woźniak. W spotkaniu uczestniczyło około 300 mieszkańców gminy, radni
i sołtysi oraz ksiądz proboszcz rusieckiej parafii.

Gmina Rusiec realizuje nową inicjatywę skierowaną do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych, ale i do innych, bo każdy z nas może potrzebować opieki medycznej. Mieszkańcy gminy otrzymają ?Koperty Życia?, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.

Od lat tradycją polskich miast, miasteczek i wsi jest przygotowywanie choinek oraz tworzenie świątecznych instalacji i niepowtarzalnych ozdób, które budują magiczny klimat i umilają rzeczywistość.
Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia aurą odbiegały od typowej, grudniowej? Może więc zimową atmosferę pomogły stworzyć dekoracje parku
w Ruścu i Woli Wiązowej. Ozdobienie tych miejsc iluminacjami świetlnymi przyczyniło się, miejmy nadzieję, do nadania wspomnianym miejscowościom odświętnej energii i blasku. To również doskonały sposób na promocję i dużych, i małych miejscowości ? świadectwo dbałości o ich piękno, niepowtarzalność.

Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie przynosi kolejne efekty. Na mocy Porozumienia z dnia 15 października 2015 r. między Powiatem Bełchatowskim a Gminą Rusiec od 4 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu (pokój numer 3) otwarty będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzenie punktu zostało powierzone Fundacji ?Młodzi Ludziom? z siedzibą: Borysław 49, 96-130 Głuchów. Pomocy prawnej w w/w punkcie udzielał będzie adwokat.
Harmonogram działania punktu:
poniedziałek - od godz. 12:00 do godz. 16:00
wtorek - od godz. 12:00 do godz. 16:00
środa - od godz. 12:00 do godz. 16:00
czwartek - od godz. 12:00 do godz. 16:00
piątek - od godz. 12:00 do godz. 16:00.
Z darmowych porad prawnych będą mogły skorzystać:
- osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała między innymi na poinformowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania danego problemu, pomocy w sporządzaniu projektów pism (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym), sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.
Uprawnione do skorzystania z pomocy osoby będą mogły otrzymać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ułatwienie dostępu do usług prawnych to cel, który przyświecał staraniom o otwarcie punktu w naszej gminie. Mamy nadzieję, że punkt pomocy prawnej spełni oczekiwania mieszkańców.