plakat4.jpg

ogłoszenie Targi Kielce-1.jpg

W dniu 28 lutego 2020r. w siedzibie placówki Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie Wójt Gminy Rusiec – Damian Szczytowski podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu CUŚ dla Powiatu Bełchatowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Gminę Rusiec reprezentowali również: Skarbnik Gminy - Aleksandra Bartkowiak, Kierownik GOPS - Małgorzata Włodarczyk.
_________________________
Realizacja projektu ma na celu pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych osób starszych, poprzez zatrudnienie w naszej gminie dwóch opiekunek. Realizacja projektu rozpocznie się 1 maja 2020r i będzie trwała do 31 stycznia 2023r.
_________________________
Całkowita wartość projektu wynosi 411.841,84zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych - 365.297,00zł oraz wkład własny Gminy - 46.544,84zł.

UG-GOPS.jpg

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.
W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.
_________________
Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, iw 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
_________________
Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/…/oswiadczenie-potwierdzajace-brak…
_________________
Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

ARiMR_-_owiadczenia.jpg

18 stycznia 2020r. na walnym spotkaniu sprawozdawczym jednostki OSP Rusiec za rok 2019r., powołano do działania Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Głównym inicjatorem utworzenia drużyny był Pan Wojciech Foręc, który wraz z Michałem Wlazłowskim i Rafałem Płuciennikiem prowadzą zbiórki drużyny. Nadrzędnym celem MDP jest zainteresowanie młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP. Chętnych wśród młodzieży nie brakuje. Obecnie drużyna liczy 19 osób.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza spotyka się co 2 tygodnie w siedzibie straży OSP KSRG Rusiec ucząc się właściwego zachowania w momencie powstania pożaru lub innego zagrożenia oraz podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

MD_OSP_W_RUCU.jpg