Wtorkowe popołudnie (11 kwietnia) w gminie Rusiec zapisze się w lokalnych kronikach jako dzień przeprowadzenia niecodziennej i bardzo pożytecznej akcji edukacyjnej pod hasłem: „Gmina Rusiec sadzi, nie wycina”.

WÓJT GMINY RUSIEC

OGŁASZA

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR

Opis przedmiotu sprzedaży:

- marka/model samochodu: SKODA Superb II 2.0.TDI-CR

- nr rejestracyjny: EBE80V9

- rok produkcji: 2011

- pojemność silnika: 1968 cm3

- dopuszczalna masa całkowita: 2135 kg

- wskazanie drogomierza na dzień 23.03.2017 r.: 265 041 km

- rodzaj paliwa: olej napędowy

- kolor: beż metalizowany

- skrzynia biegów: automatyczna

- data pierwszej rejestracji: 27.04.2011 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu,
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, w pokoju nr 12, I piętro (Sala konferencyjna).

Samochód można oglądać w dni robocze od 6 kwietnia 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 43/6766011 wew. 214 lub wew. 225.

Cena wywoławcza - 34 000,00 zł

Kwota postąpienia - 100,00 zł

Kwota wadium - 3 400,00 zł

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w dniu 21 kwietnia od godziny 7:30 do 9:00 lub
na konto 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020 z dopiskiem „wadium przetargowe na zakup samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR” w terminie do 18 kwietnia 2017 r. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć
na podany wyżej rachunek bankowy. W przypadku wpłaty na konto termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto.

Oferenci przed rozpoczęciem przetargu przedkładają komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, stanem technicznym pojazdu oraz projektem umowy (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadkach określonych w „Regulaminie przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu służbowego będącego mieniem Gminy Rusiec”, tj. gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Ruścu w pok. nr 3 oraz na stronach internetowych: www.rusiec.pl oraz http://www.e-bip.pl/Start/57/OfficialBulletinBoard

Wójt Gminy Rusiec informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec” złożono dwie oferty, rozpatrzono je pozytywnie i przyznano dotacje w kwotach:
1.
Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa – 30 000 zł,
2.
Ludowy Klub Sportowy Pamapol – Hetman Rusiec – 30 000 zł.

Harmonogram-2017.jpg

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia tegorocznej kwalifikacji wojskowej pragnę poinformować, że siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bełchatowie, tak jak w latach poprzednich będzie Bursa Szkolna w Bełchatowie, mieszcząca się w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej nr 66. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bełchatowskiego będzie się odbywała w terminie: od 24 marca do 28 kwietnia 2017 roku.
Mężczyźni z terenu gminy Rusiec, podlegający zgłoszeniu się do Powiatowej Komisji Lekarskiej, obowiązani są stawić się w dniu 18 kwietnia 2017 roku (tj. wtorek), z kolei kobiety w dniu 27 kwietnia 2017 roku (tj. czwartek).
U  W  A  G  A   ! ! !
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku
 OBOWIĄZKOWO
 należy ze sobą zabrać:

•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
•   
prawo jazdy (w przypadku posiadania),
•   dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
•    dokumentację medyczną, (jeżeli takowa istnieje),
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie ze szkoły o pobieraniu nauki).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w roku 1998;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1993 — 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1996- 1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1993 — 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w w przepisach wydanych na podstawie art 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.