Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty.

Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać znamionom przestępstwa, o którym mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Informujemy, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki. Dotychczas odnotowano następujące nazwy „prywatnych” rejestrów:

1. „Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców” Sp. z o.o., Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;

2. „Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych” EEIDG Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;

3. „Ewidencja Działalności Gospodarczych” s.r.o. INF.DAT, Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

4. „Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych”, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;

5. „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych”, czyli GALOR Sp. z o.o.

6. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;

7. „Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych” Tomasz Zabilski, Ul. Piastowska 1/2, 48-300 Nysa;

8. „Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej” Mariusz Sebastian Breczko Białystok;

9. „Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach”, Ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;

10. „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach” Ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.”

Departament Handlu i Usług Ministerstwo Gospodarki

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza do udziału w II Edycji Konkursu plastycznego pod nazwą "Moje ekologiczne wakacje marzeń" skierowanej do dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W załączeniu oświadczenie oraz regulamin konkursu

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie.pdf)oswiadczenie.pdf[ ]28 kB
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf[ ]60 kB

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2603 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUSIEC 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęte są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie Rusiec, gm. Rusiec, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

 • 514/3 o pow. 0,0880 ha
  514/4 o pow. 0,0865 ha
  514/5 o pow. 0,0880 ha
  514/6 o pow. 0,0861 ha
  514/7 o pow. 0,0881 ha
  514/8 o pow. 0,0865 ha
  514/9 o pow. 0,0881 ha
  514/10 o pow. 0,0862 ha
  514/11 o pow. 0,1274 ha
  514/12 o pow. 0,1270 ha
  514/13 o pow. 0,1274 ha
  514/14 o pow. 0,1318 ha

Powyższe nieruchomości mają uregulowany stan prawny i urządzoną księgę wieczystą o numerze PT1B/00051940/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Doynki_Gminne.jpg'

Doynki Gminne

INFORMACJA WÓJTA GMINY RUSIEC

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2603 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, iż został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/3 w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Rusiec, stanowiącej współwłasność Gminy Rusiec

zamieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17 kwietnia 2013 roku, oznaczonej numerem działki:

Obręb

Nr

działki

Pow.

działki /w ha/

Cena

wywoławcza

/zł/

wadium

/zł/

Minimalne postąpienie

/zł

Rusiec

963

0,1551 ha

37 100,00 zł   + 23% VAT

3 710,00 zł

371,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2013roku o godz. 10?? w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35 /sala konferencyjna – I piętro/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy Rusiec do godz. 1200 lub na rachunek bankowy nr: 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020, nie później niż do dnia 11 września 2013roku.

Pełną informację dotyczącą ogłoszonego przetargu zawiera Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec.

Nadto informuję, iż istnieje możliwość nabycia udziałów w nieruchomości od pozostałych współwłaścicieli (osoby fizyczne), które deklarują zgodę na ich sprzedaż.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak

Załączniki:
Pobierz plik (działka 963.jpg)działka 963.jpg[ ]562 kB