Do Urzędu Marszałkowskiego, Gmina Rusiec złożyła 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom w formie dotacji celowej. GRANTY SOŁECKIE w wysokości 5 000 zł mogły zostać przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dofinansowanie otrzymał wniosek pn. ?Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Rusieckiej i organizacja Pikniku Rodzinnego? przygotowany we współpracy z Panią sołtys Ewą Kozieł. Wartość zadania wyniosła 6 989,33 zł, z czego 4 326,53 zł stanowiło dofinansowanie, a 2 662,80 zł to wkład własny.

W bieżącym roku Gmina Rusiec w porozumieniu z Bankiem Żywności w Łodzi realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób irodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie wpostaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby kierowane są do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu, a z programu mogą skorzystać osoby, których dochód na osobę wrodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł, adla osoby samotnej ? 951,00 zł.

Koła Gospodyń Wiejskich na przestrzeni lat pielęgnowały nie tylko polską, ale przede wszystkim regionalną tradycję. Na terenie gminy Rusiec działają cztery koła: w Jastrzębicach, w Dąbrowie Rusieckiej, w Kuźnicy oraz Koło Gospodyń ?ADA? zrzeszające członkinie z Annolesia, Aleksandrowa oraz Dąbrówek Kobylańskich. Panie działające w wymienionych kołach starają się, aby zarówno ich miejscowości, jak również cała gmina, stały się miejscem atrakcyjnym nie tylko dla mieszkańców, ale też dla przejezdnych.

Tegoroczny program wakacyjny, skierowany do mieszkańców gminy Rusiec, został wzbogacony o festyny sołeckie. Główny cel jaki przyświecał tego rodzaju spotkaniom to integracja społeczna w ramach wspólnoty wiejskiej.

    Gmina Rusiec wspiera aktywny tryb życia przeznaczając, co roku środki finansowe w konkursie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Młodzieżowy Klub Sportowy ?Orzeł? Wola Wiązowa i Pamapol ? Hetman Rusiec są tegorocznymi beneficjentami rozstrzygniętego konkursu. Kluby sportowe zrzeszają w swoich szeregach liczną grupę dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzą cotygodniowe treningi oraz uczestniczą w turniejach i meczach towarzyskich. Z pozyskanych funduszy dbają o swoje obiekty sportowe, zapewniają zawodnikom sprzęt sportowy oraz wyjazdy na mecze. Dzięki wsparciu władz samorządowych mogą zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, a równocześnie kształtują dobre relacje koleżeńskie i międzyludzkie.

Drużyny seniorskie MKS ?Orzeł? Wola Wiązowa i Pamapol ? Hetman Rusiec biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Sieradzu w klasie rozgrywkowej ?B? w grupie III. Po kolejce jesiennej obie drużyny uplasowały się na wysokich miejscach: ?Orzeł? Wola Wiązowa na 6 miejscu, a Pamapol ? Hetman Rusiec na 3 miejscu. Do rozgrywek zgłoszona została również drużyna juniorska Pamapol ? Hetman Rusiec w klasie Młodzik D1, która również osiąga dobre wyniki w swojej grupie.