13 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia działalności Jednostki OSP Rusiec wraz z przekazaniem i poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 55-lecia Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu.
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki jednostek OSP i orkiestry dętej na placu remizy strażackiej. Po uformowaniu pododdziałów i pocztów sztandarowych przy dźwiękach orkiestry przemaszerowano do kościoła, w którym odprawiona została msza święta koncelebrowana przez księdza kanonika Zbigniewa Zgodę i proboszcza parafii pw. Nawiedzenia N.M.P w Ruścu Jana Furgałę.
Po mszy świętej zaproszeni goście, strażacy oraz zgromadzeni mieszkańcy udali się przy akompaniamencie orkiestry na teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, aby kontynuować obchody uroczystości.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu druh Michał Wlazłowski powitał zaproszonych gości: Wójta Gminy Rusiec Dariusza Woźniaka, Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi starszego brygadiera Jarosława Wlazłowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie starszego brygadiera Wojciecha Jelenia, Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Adama Nowaka, Członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP jednocześnie Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Stanisława Krasonia, Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Aleksandra Frączkowskiego, Zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełchatowie młodszego brygadiera Sylwestra Baranowicza, byłego Zastępcę Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi starszego brygadiera w stanie spoczynku Pawła Stępnia oraz wszystkich zgromadzonych. Następnie przedstawił historię jednostki.
Dzieje drugiego jubilata, Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego przedstawiła Prezes Orkiestry Dętej – p. Renata Owczarek.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom i działaczom:
Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego uchwałą nr 01/01/2017/PiT z dnia 24 lutego 2017 r. otrzymali:
ZŁOTE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:           
- druh Jan Wlazłowski,
- druh Dariusz Woźniak,
- druh Michał Wlazłowski.
SREBRNE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:
- druh Rafał Kamieniak,
- druh Arkadiusz Skorupa,
- druh Jan Włodarczyk.
BRĄZOWE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:
- druhna Lena Kozieł,
- druh Grzegorz Kilan,
- druh Damian Skorupa,
- druh Kamil Kowalczyk.
Brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” ZOP ZOSP RP Bełchatów nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Bełchatowie uchwałą nr 5/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. otrzymali:
- druhna Iwona Kowalczyk,
- druh Włodzimierz Kałuziak.
ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY” przyznana przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego uchwałą nr 5 z dnia 27 kwietnia 2017 r. otrzymali:
- druhna Renata Chojak,
- druhna Wioletta Kozieł,
- druhna Joanna Hync,
- druh Wiktor Wlazłowski,
- druh Wojciech Ławniczek.
Następnie odbyło się przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu.
Księża koncelebrujący mszę świętą poświęcili samochód, który jednostka zakupiła przy znaczącej pomocy Gminy Rusiec. Kluczyki i dokumenty do nowego samochodu Wójt Gminy p. Dariusz Woźniak uroczyście wręczył Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu. Nastąpiło uruchomienie samochodu, włączenie świateł błyskowych i sygnałów dających znak, że samochód jest sprawny i gotowy do akcji. Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, którzy gratulowali członkom OSP w Ruścu pięknego jubileuszu i nowego samochodu oraz życzyli dalszych sukcesów w służbie pożarniczej.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny. Pierwszym jego punktem był koncert Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała również występu zespołów TRZY GITARY oraz TOLEDO. O godzinie 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna.
Obchody Jubileuszu 100-lecia OSP w Ruścu i 55-lecia Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu z pięknym ceremoniałem strażackim sprawiły, że uroczystości na pewno długo pozostaną w pamięci mieszkańców.
Jubilatom składamy serdeczne podziękowania, wyrazy uznania i poważania. Życzymy satysfakcji płynącej ze służby i działalności dla dobra społeczeństwa.
Dziękujemy też licznie zgromadzonej publiczności, której obecność była wyrazem serdeczności i życzliwości dla obchodzących swoje święto.

 

 

Informuję, iż w dniu 13.10.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bełchatowie wydał komunikat stwierdzający przydatność wody do spożycia z wodociągu Wola Wiązowa.
W dalszym ciągu będzie prowadzony w ramach kontroli wewnętrznej monitoring jakości wody z wodociągu Wola Wiązowa przez Gminę Rusiec.              

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat_Wola_Wiazowa_13.10.2017.pdf)KOMUNIKAT WOLA WIĄZOWA[ ]258 kB
Pobierz plik (PPIS-HK-45500-29-3-17.pdf)PPIS-HK-45500-29-3-17[ ]151 kB

Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informuję, iż Rada Gminy w Ruścu w dniu 04 września 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie zmiany i nadania nazw ulicy, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.744).
Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Sosnową.
W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.
Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy itp.), zachowają ważność.
Zmianę adresu należy natomiast zgłosić w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie oraz niezwłocznie w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Do dokonania zmiany niezbędne jest posiadanie zaświadczenia Wójta Gminy Rusiec o zmianie adresu zamieszkania.
Zaświadczenie niniejsze jest wolne od opłat skarbowych.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.
O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakładu ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, itp.
Wójt Gminy Rusiec w związku z dokonaną zmianą nazw ulicy zwraca się z prośbą do mieszkańców ulicy o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian) w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

                                                                                                                                         Wójt Gminy Rusiec
                                                                                                                                            Dariusz Woźniak

3 września na placu przy byłej szkole w Dąbrówkach Kobylańskich odbyły się Dożynki Gminne, które były okazją do wspólnego kultywowania pięknych tradycji oraz do wspaniałej zabawy.
Podczas uroczystości rolnicy, mieszkańcy gminy oraz goście mogli wspólnie świętować i bawić się, podsumowując jednocześnie miesiące ciężkiej pracy i oceniając zbiory.
Święto plonów rozpoczęło się mszą odprawioną w intencji tych, którzy zasługują na podziękowania za pełną wyrzeczeń pracę na roli. Poświęcone zostały wieńce przygotowane przez sołectwa z terenu naszej gminy.
Po mszy kolorowy korowód w takt akompaniamentu Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu udał się na główne miejsce uroczystości, gdzie nastąpiła część oficjalna. Zgodnie ze staropolskim obyczajem Gospodarz Dożynek - Wójt Gminy Rusiec p. Dariusz Woźniak w towarzystwie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy p. Czesława Płuciennika i Księdza Proboszcza – Michała Rydza odebrali od przedstawicieli poszczególnych sołectw wieńce, a Starostowie Dożynek – p. Teresa Mateusiak i p. Andrzej Niedbalski przekazali Gospodarzowi chleb i miód – symbole tegorocznych zbiorów. Następnie Radni Gminy Rusiec wraz ze Starostami tegorocznych dożynek poczęstowali chlebem i miodem gości biorących udział w uroczystości. W swym okolicznościowym wystąpieniu Wójt skierował do wszystkich a w szczególności do rolników ciepłe słowa uznania i wyrazy wdzięczności za całoroczną pracę. Następnie nagrodzono p. Elżbietę Brzezowską z Annolesia za urządzenie i wieloletnią pielęgnację ogrodu wyróżniającego się wielością gatunków i różnorodnością barw oraz p. Irenę Kępę z Dębów Wolskich - miłośniczkę ptaków, która zapewniła przetrwanie bocianowi zimującemu w Polsce.
Ostatnim, ale jakże miłym akcentem było przekazanie przez Przewodniczącego Rady Gminy p. Bartłomieja Bieńka Wójtowi Gminy Rusiec sierpa zapowiadającego organizację Dożynek Powiatowych w 2018 roku przez naszą gminę.
Po części oficjalnej zebrani wysłuchali koncertu Amatorskiej Orkiestry Dętej z Ruśca, Biesiady DISCO POLO oraz koncertu Kapeli „Chłopaki Szczercowiaki”.
Podczas uroczystości oblegane było stoisko z regionalnymi potrawami serwowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich „ADA” z Aleksandrowa, Dąbrówek Kobylańskich i Annolesia. Oprócz tego każdy mógł skorzystać z oferty różnych stoisk handlowych.
Mimo deszczowej pogody święto plonów było znakomitą sposobnością do czerpania z bogatej tradycji rolniczej.
Warto dodać, że na Dożynkach Powiatowych, które również odbyły się tego samego dnia w Klukach, Gminę Rusiec reprezentowała grupa wieńcowa z sołectwa Pawłów oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy Rusieckiej, które przygotowało stoisko gminne z lokalnymi potrawami. Natomiast obchody Wojewódzkiego Święta Chrzanu w Osjakowie swoją obecnością uświetniły Kobiety Kreatywne z Ruśca.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, za piękne kolorowe wieńce, za pyszny poczęstunek, za promocję gminy. Wszystkie te działania pokazały, jak ważna jest współpraca dla dobra wspólnego.

 

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w terminie od 13.10.2017 r. do 19.10.2017 r. (w oparciu o informacje uzyskane od PGE Dystrybucja S.A.).
Ponadto informujemy, że każda zainteresowana osoba może otrzymywać informacje o planowanych wyłączeniach prądu w dowolnej lokalizacji bądź w zasięgu całego rejonu obsługi. W tym celu należy wejść na stronę internetową PGE Dystrybucja S.A. www.pgedystrybucja.pl.

Załączniki:
Pobierz plik (13-19.10.17 Wieluń internet.pdf)INFORMACJA PGE DYSTRYBUCJA S.A.[ ]152 kB