Informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bełchatowie w dniu 19 października 2017 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wola Wiązowa do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody.
Mieszkańcy miejscowości Wola Wiązowa, Prądzew, Aleksandrów, Annolesie, Antonina, Bolesławów, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobylańskie, Fajnów, Dęby Wolskie, Dęby Wolskie Kolonia, Janów, Mierzynów, Nowa Wola, Rusiec Kolonia, Salomejów, Wincentów, Zakurowie, Zalasy powinni przestrzegać następujących wskazówek:
- woda z kranu nie może być przeznaczona do spożycia,
- woda z kranu nie może być przeznaczona do przygotowania posiłków,
- woda z kranu może być używana do celów gospodarczych i spłukiwania toalety.
W związku z powyższym Gmina Rusiec zapewni mieszkańcom awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę, w postaci wody butelkowanej. Woda będzie do odbioru u sołtysów w/w miejscowości.

Informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bełchatowie w dniu 19 października 2017 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wola Wiązowa do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody.
Mieszkańcy miejscowości Wola Wiązowa, Prądzew, Aleksandrów, Annolesie, Antonina, Bolesławów, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobylańskie, Fajnów, Dęby Wolskie, Dęby Wolskie Kolonia, Janów, Mierzynów, Nowa Wola, Rusiec Kolonia, Salomejów, Wincentów, Zakurowie, Zalasy powinni przestrzegać następujących wskazówek:
- woda z kranu nie może być przeznaczona do spożycia,
- woda z kranu nie może być przeznaczona do przygotowania posiłków,
- woda z kranu może być używana do celów gospodarczych i spłukiwania toalety.
W związku z powyższym Gmina Rusiec zapewni mieszkańcom awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę, w postaci wody butelkowanej. Woda będzie do odbioru u sołtysów w/w miejscowości.

 

13 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia działalności Jednostki OSP Rusiec wraz z przekazaniem i poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 55-lecia Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu.
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki jednostek OSP i orkiestry dętej na placu remizy strażackiej. Po uformowaniu pododdziałów i pocztów sztandarowych przy dźwiękach orkiestry przemaszerowano do kościoła, w którym odprawiona została msza święta koncelebrowana przez księdza kanonika Zbigniewa Zgodę i proboszcza parafii pw. Nawiedzenia N.M.P w Ruścu Jana Furgałę.
Po mszy świętej zaproszeni goście, strażacy oraz zgromadzeni mieszkańcy udali się przy akompaniamencie orkiestry na teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, aby kontynuować obchody uroczystości.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu druh Michał Wlazłowski powitał zaproszonych gości: Wójta Gminy Rusiec Dariusza Woźniaka, Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi starszego brygadiera Jarosława Wlazłowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie starszego brygadiera Wojciecha Jelenia, Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Adama Nowaka, Członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP jednocześnie Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Stanisława Krasonia, Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Aleksandra Frączkowskiego, Zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełchatowie młodszego brygadiera Sylwestra Baranowicza, byłego Zastępcę Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi starszego brygadiera w stanie spoczynku Pawła Stępnia oraz wszystkich zgromadzonych. Następnie przedstawił historię jednostki.
Dzieje drugiego jubilata, Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego przedstawiła Prezes Orkiestry Dętej – p. Renata Owczarek.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom i działaczom:
Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego uchwałą nr 01/01/2017/PiT z dnia 24 lutego 2017 r. otrzymali:
ZŁOTE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:           
- druh Jan Wlazłowski,
- druh Dariusz Woźniak,
- druh Michał Wlazłowski.
SREBRNE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:
- druh Rafał Kamieniak,
- druh Arkadiusz Skorupa,
- druh Jan Włodarczyk.
BRĄZOWE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:
- druhna Lena Kozieł,
- druh Grzegorz Kilan,
- druh Damian Skorupa,
- druh Kamil Kowalczyk.
Brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” ZOP ZOSP RP Bełchatów nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Bełchatowie uchwałą nr 5/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. otrzymali:
- druhna Iwona Kowalczyk,
- druh Włodzimierz Kałuziak.
ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY” przyznana przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego uchwałą nr 5 z dnia 27 kwietnia 2017 r. otrzymali:
- druhna Renata Chojak,
- druhna Wioletta Kozieł,
- druhna Joanna Hync,
- druh Wiktor Wlazłowski,
- druh Wojciech Ławniczek.
Następnie odbyło się przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu.
Księża koncelebrujący mszę świętą poświęcili samochód, który jednostka zakupiła przy znaczącej pomocy Gminy Rusiec. Kluczyki i dokumenty do nowego samochodu Wójt Gminy p. Dariusz Woźniak uroczyście wręczył Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu. Nastąpiło uruchomienie samochodu, włączenie świateł błyskowych i sygnałów dających znak, że samochód jest sprawny i gotowy do akcji. Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, którzy gratulowali członkom OSP w Ruścu pięknego jubileuszu i nowego samochodu oraz życzyli dalszych sukcesów w służbie pożarniczej.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny. Pierwszym jego punktem był koncert Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała również występu zespołów TRZY GITARY oraz TOLEDO. O godzinie 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna.
Obchody Jubileuszu 100-lecia OSP w Ruścu i 55-lecia Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu z pięknym ceremoniałem strażackim sprawiły, że uroczystości na pewno długo pozostaną w pamięci mieszkańców.
Jubilatom składamy serdeczne podziękowania, wyrazy uznania i poważania. Życzymy satysfakcji płynącej ze służby i działalności dla dobra społeczeństwa.
Dziękujemy też licznie zgromadzonej publiczności, której obecność była wyrazem serdeczności i życzliwości dla obchodzących swoje święto.

 

 

Informuję, iż w dniu 13.10.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bełchatowie wydał komunikat stwierdzający przydatność wody do spożycia z wodociągu Wola Wiązowa.
W dalszym ciągu będzie prowadzony w ramach kontroli wewnętrznej monitoring jakości wody z wodociągu Wola Wiązowa przez Gminę Rusiec.              

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat_Wola_Wiazowa_13.10.2017.pdf)KOMUNIKAT WOLA WIĄZOWA[ ]258 kB
Pobierz plik (PPIS-HK-45500-29-3-17.pdf)PPIS-HK-45500-29-3-17[ ]151 kB

Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informuję, iż Rada Gminy w Ruścu w dniu 04 września 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie zmiany i nadania nazw ulicy, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.744).
Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Sosnową.
W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.
Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy itp.), zachowają ważność.
Zmianę adresu należy natomiast zgłosić w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie oraz niezwłocznie w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Do dokonania zmiany niezbędne jest posiadanie zaświadczenia Wójta Gminy Rusiec o zmianie adresu zamieszkania.
Zaświadczenie niniejsze jest wolne od opłat skarbowych.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.
O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakładu ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, itp.
Wójt Gminy Rusiec w związku z dokonaną zmianą nazw ulicy zwraca się z prośbą do mieszkańców ulicy o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian) w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

                                                                                                                                         Wójt Gminy Rusiec
                                                                                                                                            Dariusz Woźniak