Na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz
z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) i zarządzenia nr 19/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy Rusiec w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro w związku z realizacją zadania pn. Remont dróg gminnych: Nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie (dz. nr 449/2, obręb Aleksandrów), Nr 117351E w miejscowości Zakurowie (dz. nr 88, obręb Zakurowie), Nr 103008E w miejscowości Jastrzębice (dz. nr 120, obręb Jastrzębice, dz. nr 414 obręb Antonina), Nr 101027E w miejscowości Kurówek Prądzewski (dz. nr 78, obręb Prądzew) Wójt Gminy Rusiec zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie powyższego zadania.

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx[FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA]17 kB
Pobierz plik (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]117 kB
Pobierz plik (ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf[ZAPYTANIE OFERTOWE]9193 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf)Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf[FORMULARZ OFERTY]4702 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat.pdf)Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat.pdf[WYKAZ ROBÓT]1341 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf)Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf[WYKAZ OSÓB]197 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf)Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf[OŚWIADCZENIE WYKONAWCY]1015 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf)Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf[OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA]829 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf[OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW]783 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf[WZÓR UMOWY]38399 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Przedmiary.pdf)Załącznik nr 8 - Przedmiary.pdf[PRZEDMIARY]259 kB

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 16.02.2017 r. pod numerem 26536 - 2017

 

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Ruścu"

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]180 kB
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]162 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf)Odpowiedzi na pytania wszyscy Wykonawcy.pdf[Odpowiedzi na pytnia]176 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]166 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU]196 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[SIWZ]341 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]132 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx[ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - wykluczenie z postępowania.docx)Załącznik nr 3 - wykluczenie z postępowania.docx[ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - spełnienie warunków.docx)Załącznik nr 4 - spełnienie warunków.docx[ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY SPEŁNIENIA WARUNKÓW]17 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx)załącznik nr 5 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx[ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6-Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 6-Projekt umowy.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY]225 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx[ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 do SIWZ - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU.docx[ZAŁĄCZNIK NR 8 - PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU]21 kB

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09.01.2017 r. pod numerem 4373 - 2017
Wójt Gminy Rusiec
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec w 2017 roku

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o otwarciu ofert.pdf)informacja o otwarciu ofert.pdf[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]164 kB
Pobierz plik (INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]179 kB
Pobierz plik (Modyfikacja SIWZ.pdf)Modyfikacja SIWZ.pdf[PISMO MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ]112 kB
Pobierz plik (Odpowiedź na zapytania z dnia 12.01.2017 r..pdf)Odpowiedź na zapytania z dnia 12.01.2017 r..pdf[Odpowiedź na pytania z dnia 12.01.2017 r.]1194 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]168 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU]197 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA]365 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty modyfikacja.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty modyfikacja.docx[Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty modyfikacja]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx[ ZAŁĄCZNIKI NR 1 - FORMULARZ OFERTY]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - wykluczenie.docx)ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA[ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - spełnienie warunków.docx)Załącznik nr 3 - spełnienie warunków.docx[ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY SPEŁNIENIA WARUNKÓW]18 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx)załącznik nr 4 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx[ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5-Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 5-Projekt umowy.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 5 - PROJEKT UMOWY]228 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx[ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ]19 kB

Gmina Rusiec zwraca się z prośbą o złóżenie oferty cenowej na: "Wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku bądź hotelu dla zwierząt z ternu Gminy Rusiec" w 2017 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTY.docx)FORMULARZ OFERTY.docx[FORMULARZ OFERTY]13 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]138 kB
Pobierz plik (UMOWA PROJEKT SCHRONICKO.pdf)UMOWA PROJEKT SCHRONICKO.pdf[PROJEKT UMOWY]173 kB
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ZAPYTANIE OFERTOWE]2006 kB