Ogłoszenie nr 557352-N-2017 z dnia 2017-07-25 r.

Gmina Rusiec: Usługa ubezpieczenia Gminy Rusiec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec, krajowy numer identyfikacyjny 73093470800000, ul. ul. Wieluńska  35 , 97438   Rusiec, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-43 6766011, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 0-43 6766290.
Adres strony internetowej (URL): www.rusiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.rusiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Ruścu
Adres:
Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, pokój nr 16

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia Gminy Rusiec
Numer referencyjny: BG.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Gminy Rusiec w zakresie: dla Pakiet 1: • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66515100-4
66515400-7
66515000-3
66516000-0
66516400-4
66512100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Dla Pakietu 1 : Zakres ewentualnych zamówień może obejmować: - ubezpieczenia mienia nieobjęte limitem klauzuli automatycznego pokrycia, - uzupełnienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko lub sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, - podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko lub sumy gwarancyjnej w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego, - przedłużenie terminu ochrony. W zależności od przedmiotu zamówienia zastosowanie mieć będą poniżej określone warunki, na których zostanie ono udzielone. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie: - ubezpieczenie mienia, nieobjęte limitem klauzuli automatycznego pokrycia oraz przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla wystawionej polisy, z zastosowaniem stawek/ składek ustalonych dla zamówienia podstawowego, - uzupełnienie lub podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko lub sumy gwarancyjnej – wysokość składki będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Inne warunki, w szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej, będą zgodne z warunkami przyjętej Oferty Wykonawcy. Dla Pakietu 2 Zakres ewentualnych zamówień może obejmować: - uzupełnienie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, - ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów - przedłużenie terminu ochrony. W zależności od przedmiotu zamówienia zastosowanie mieć będą poniżej określone warunki, na których zostanie ono udzielone. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie: - przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla wystawionej polisy, z zastosowaniem składki ustalonej dla zamówienia podstawowego, - ubezpieczenie nowo nabytego pojazdu - zastosowanie będą mieć stawki/składki z zamówienia podstawowego dla innych pojazdów o podobnym rodzaju, - uzupełnienie lub podniesienie limitów ochrony lub sumy ubezpieczenia – wysokość składki będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Inne warunki, w szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej, będą zgodne z warunkami przyjętej Oferty Wykonawcy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-08-27   lub zakończenia: 2020-08-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Wypełniony formularz ofertowy w zakresie Pakietu, na który składana jest oferta, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4a lub 4b do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw) osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (należy załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby nie będące aktualnie uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawca winien załączyć odpis pełny z właściwego rejestru. 3.W przypadku składania oferty wspólnej dodatkowo: pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa oświadczenie podpisane w swoim imieniu. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa oświadczenie podpisane w swoim imieniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w tym oświadczeniu informacje o podwykonawcach.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 85,00
Zakres ubezpieczenia 10,00
Franszyzy 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy, zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia, w zakresie: - przedmiotu zamówienia (przedmiotu i zakresu ubezpieczenia), - terminu wykonania zamówienia, - wynagrodzenia Wykonawcy. Do okoliczności, po wystąpieniu których Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany należą: - zmiana obowiązujących przepisów prawa, - zmiana (rozszerzenie lub zawężenie) zakresu prowadzonej przez Zamawiającego działalności, - zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) posiadanego majątku, liczebności floty, - zmiany dotyczące osób objętych ubezpieczeniem, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, likwidacji jednostek istniejących, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, - potrzeba rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, w tym obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy leasingu lub innych o podobnym charakterze, - potrzeba wydłużenia terminu realizacji umowy na wniosek Zamawiającego maksymalnie o 6 miesięcy z przyczyn technicznych lub w sytuacji braku możliwości udzielenia zamówienia na usługę ubezpieczenia, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przed upływem terminu realizacji zamówienia publicznego, zapewniającego Zamawiającemu ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku zmiany przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość adekwatnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (składki ubezpieczeniowej). Przez adekwatną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy rozumie się: a) proporcjonalną zmianę wysokości składki w przypadku: - zmiany wysokości sum ubezpieczenia określonych w systemie sum stałych lub sum zmiennych - zmiany długości terminu wykonania zamówienia (długości okresu ubezpieczenia) b) zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej na warunkach rynkowych w przypadku: - zmiany wysokości sum gwarancyjnych lub sum ubezpieczenia lub limitów określonych w systemie pierwszego ryzyka - zmiany zakresu ubezpieczenia (ochrony ubezpieczeniowej) lub innej niż powyżej określonej zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. Zmiany dotyczące osób objętych ubezpieczeniem nie są powodem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. Inne zmiany umowy są możliwe tylko w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o modyfikacji treści SIWZ.docx)INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ[ ]15 kB
Pobierz plik (informacja o otwarciu ofert-podpis.pdf)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]296 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA[INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA]4332 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW BIORACYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.pdf)ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU[ ]16752 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI.docx)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI[ ]11 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.docx)OGŁSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT[ ]11 kB
Pobierz plik (SIWZ Gmina Rusiec_2017.doc)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA[ ]370 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka.doc)CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO-ZAŁĄCZNIK NR 1[ ]97 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10 - Wykaz sprzetu elektronicznego.xlsx)WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO-ZAŁĄCZNIK NR 10[ ]29 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Wykaz dróg.docx)WYKAZ DRÓG-ZAŁĄCZNIK NR 11[ ]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Wykaz pojazdów.xlsx)WYKAZ POJAZDÓW-ZAŁĄCZNIK NR 12[ ]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Wykaz pojazdów_zmodyfikowany.xlsx)ZMODYFIKOWANY WYKAZ POJAZDÓW-ZAŁĄCZNIK NR 12[ ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc)SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ZAŁĄCZNIK NR 2[ ]313 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zmodyfikowany.docx)ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ZAŁĄCZNIK NR 2[ ]111 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 1.doc)WZÓR UMOWY DO PAKIETU 1-ZAŁĄCZNIK NR 3A[ ]90 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 2.doc)WZÓR UMOWY DO PAKIETU 2-ZAŁĄCZNIK NR 3B[ ]93 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4a do SIWZ Formularz ofertowy.doc)FORMULARZ OFERTOWY DO PAKIETU 1-ZAŁĄCZNIK NR 4A[ ]151 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4a do SIWZ Formularz ofertowy_zmodyfikowany.docx)ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY-ZAŁĄCZNIK NR 4A[ ]50 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4b do SIWZ Formularz ofertowy.doc)FORMULARZ OFERTOWY DO PAKIETU 2-ZAŁĄCZNIK NR 4B[FORMU]142 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4b do SIWZ Formularz ofertowy_zmodyfikowany.docx)ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY-ZAŁĄCZNIK NR 4B[ ]41 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc)OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU-ZAŁĄCZNIK NR 5[ ]43 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA-ZAŁĄCZNIK NR 6[ ]43 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ-ZAŁĄCZNIK NR 7[ ]46 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Wykaz budynków i budowli.xlsx)WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI-ZAŁĄCZNIK NR 8[ ]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 - Sumy ubezpieczenia według jednostek.docx)SUMY UBEZPIECZENIA WEDŁUG JEDNOSTEK-ZAŁĄCZNIK NR 9[ ]18 kB

Polska-Rusiec: Usługi związane z odpadami

2017/S 081-156538

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Rusiec
ul. Wieluńska 35
Rusiec
97-438
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Cybułka
Tel.: +48 436766011
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 436766290
Kod NUTS: PL114

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rusiec.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.rusiec.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gmina Rusiec
ul. Wieluńska 35
Rusiec
97-438
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Cybułka
Tel.: +48 436766011
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 436766290
Kod NUTS: PL114

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rusiec.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rusiec”.

Numer referencyjny: BG.271.3.2017

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rusiec.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000

90512000

90513100

90533000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL114

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Rusiec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie:

1)odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Rusiec,

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych (GPZOSiW),

3)obsługi systemu obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych, położonych na terenie Gminy Rusiec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 29/06/2017

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli udokumentuje, że posiada:

— aktualny wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Rusiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),

— wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym (Dz. u. z 2015 r., poz. 1688) w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1987),

— aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 1987) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

— umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu II wskazaną w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Łódzkiego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:

— wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ramach których odebrał odpady komunalne w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o masie łącznej co najmniej 600 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane

oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie,

— na czas realizacji zamówienia dysponuje sprzętem (narzędziami

i urządzeniami) w rodzaju i ilości minimalnej łącznie:

— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

— jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane

o miejscach wyładunku odpadów.

— posiadania bazy magazynowo – transportowej:

— usytuowanej w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

— usytuowanej na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

— wyposażonej w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażonej w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— wyposażonej w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażonej w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

— wyposażonej w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data  07/06/2017

Czas lokalny 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data 07/06/2017

Czas lokalny 10:15

Miejsce:

Gmina Rusiec

ul. Wieluńska 35

97-438 Rusiec

pokój nr 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20.000,00 zł.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku z adnotacją „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Rusiec” na rachunek Banku Spółdzielczego w Ruścu: 18 9264 0009 0000 0097 2000 0020.

2.Zamawiający przewiduje procedurę wskazaną w art. 24aa Prawa zamówień publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/04/2017

 

Na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz
z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) i zarządzenia nr 19/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy Rusiec w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro w związku z realizacją zadania pn. Remont dróg gminnych: Nr 101008E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie (dz. nr 449/2, obręb Aleksandrów), Nr 117351E w miejscowości Zakurowie (dz. nr 88, obręb Zakurowie), Nr 103008E w miejscowości Jastrzębice (dz. nr 120, obręb Jastrzębice, dz. nr 414 obręb Antonina), Nr 101027E w miejscowości Kurówek Prądzewski (dz. nr 78, obręb Prądzew) Wójt Gminy Rusiec zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie powyższego zadania.

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx[FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA]17 kB
Pobierz plik (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]117 kB
Pobierz plik (ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf[ZAPYTANIE OFERTOWE]9193 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf)Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf[FORMULARZ OFERTY]4702 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat.pdf)Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat.pdf[WYKAZ ROBÓT]1341 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf)Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf[WYKAZ OSÓB]197 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf)Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf[OŚWIADCZENIE WYKONAWCY]1015 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf)Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf[OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA]829 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf[OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW]783 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf[WZÓR UMOWY]38399 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Przedmiary.pdf)Załącznik nr 8 - Przedmiary.pdf[PRZEDMIARY]259 kB