Przetwórstwo_i_RHD_wydł_termin.png

Termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać
do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje, iż w dniach od 20.11-03.12.2020 r. planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych.

20.11-03.12.2020_Wieluń_internet-1.jpg20.11-03.12.2020_Wieluń_internet-2.jpg

      Kolejny rok z rzędu Gmina Rusiec pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród adresatów dotacji w roku 2020 znalazły się sołectwa Korablew oraz Zakurowie.
    
      W ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Korablew" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 3.800,00 :
✔️ ogrodzono ogólnodostępny teren w miejscowości Korablew,
✔️ dokonano nasadzenia krzewów,
✔️zakupiono zestaw ogrodowy składający się ze stołu i dwóch ławek oraz namiot.
     
      W ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Salomejów" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 3.134,15 :
✔️ zakupiono altanę, garaż blaszany, namiot, 10 zestawów ogrodowych, palenisko do grilla,
✔️ nasadzono krzewy.
__________________________________________
Stworzone zostały ogólnodostępne miejsca, w których organizowane będą wydarzenia kulturalne oraz rekreacyjne. Jest to kolejny krok ku integracji mieszkańców i wzmocnieniu postawy odpowiedzialności społecznej. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do sołtysów, radnych oraz mieszkańców w.w. sołectw. Końcowy efekt inwestycji to rezultat ich ogromnego zaangażowania oraz ciężkiej pracy przy zagospodarowaniu terenu. Pokazaliście Państwo jak doskonale potrafimy się jednoczyć mając na horyzoncie wspólny cel!
 
Granty_soeckie_2020.jpg
 
ARiMR do 6 listopada br. przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19. Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne zainteresowane nieodpłatnym wykorzystaniem kwiatów, mogły zgłaszać się do biur powiatowych ARiMR celem złożenia deklaracji w tej sprawie do dnia 12 listopada br.
_________________________________
W celu wsparcia lokalnych przedsiębiorców, do akcji włączyli się:
✔️Urząd Gminy w Ruścu,
✔️Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu,
✔️Koło Gospodyń Wiejskich w Prądzewie,
✔️Koło Gospodyń Wiejskich w Antoninie,
✔️Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębicach.
Ponad 200 doniczek z kolorowymi chryzantemami udekorowało Urząd Gminy w Ruścu wraz z instytucjami podległymi oraz miejsca istotne kulturowo dla mieszkańców.
 
Chryzantemy_2020.jpg
 

W dniu jutrzejszym będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jest to wyjątkowy dzień, w którym czcimy pamięć o odzyskaniu autonomii przez Polskę po 123 latach zaborów. 

_______________________________________
Dotychczas mieliśmy możliwość uroczyście świętować 11 listopada w duchu patriotyzmu. Z sentymentem wspominamy wydarzenia z ostatnich dwóch lat - podniosłe odegranie Mazurka Dąbrowskiego przez Amatorską Orkiestrę Dętą im. Karola Namysłowskiego w Ruścu, czy też wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w kościele parafialnym w Ruścu. W roku bieżącym, z oczywistych względów nie możemy się zgromadzić, by celebrować ten dzień. Zachęcamy Państwa do wywieszenia biało - czerwonej flagi oraz uczczenia chwilą zadumy naszych rodaków, przodków, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny. Ponadto w samo południe zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego, czy to w domu przed telewizorem, podczas jazdy samochodem czy spaceru. Nieważne gdzie, ważne jest to, żebyśmy mimo trudnego czasu potrafili się nadal jednoczyć.
_______________________________________
Zamieszczamy link do filmu z uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Gminie Rusiec w 2018 roku: