Znaczną część budżetu Gminy Rusiec pochłaniają inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Każdego roku staramy się pomnożyć pule funduszy przeznaczonych na ten cel poprzez pozyskanie środków zewnętrznych.
_____________________________________
Aby Gmina w momencie ogłoszenia naboru mogła złożyć wniosek o dofinansowanie, jest zobligowana do przedłożenia dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W związku z powyższym, obecnie przygotowywane są projekty dróg do następujących inwestycji:
✔ "Przebudowa drogi gminnej nr 101008 E w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie";
✔ "Przebudowa drogi gminnej nr 103008 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka";
✔ "Przebudowa drogi gminnej nr 101002 E Rusiec - Dębina";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antonina";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka";
✔ "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśniaki".
➡ Łączny koszt dokumentacji projektowych stanowi kwotę 115.291,00 zł.
_____________________________________
Pozyskanie środków zewnętrznych umożliwi realizację ww. inwestycji, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców naszej gminy.
 
Prace_projektowe_-202103.jpg
 

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, podczas spaceru po rusieckim lesie, Leszy Rusiec, Leszy Bełchatów oraz mieszkańcy gminy Rusiec zbierali śmieci. Niestety, ilość zalegających odpadów przeszła najśmielsze oczekiwania! Sterta worków pozostawionych w wyznaczonym miejscu nie oddaje tego, co jeszcze zostało do uprzątnięcia!

Jeśli tym razem nie udało Ci się spędzić czasu na świeżym powietrzu porządkując przy okazji las z zalegających w nim śmieci, a chciałbyś włączyć się w kolejną społeczną akcję to zachęcamy do śledzenia profilu miłośników czystych lasów Leszy Rusiec: https://www.facebook.com/leszy.rusiec

_________________________________________________________________

Dziękujemy wszystkim osobom sprzątającym i wspierającym akcję!

Leszy_Rusiec_-_Rusiec_2021.jpg

W dniu 4 marca 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Rusiec, a Powiatem Bełchatowskim. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie powiatowi pomocy finansowej w wysokości 500.000,00 zł, co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311 E na odcinku od granicy powiatu w miejscowości Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530". Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej na odcinku o długości 910 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w kierunku miejscowości Kurówek Prądzewski.

Zakres prac ma obejmować:
✔ wykonanie robót rozbiórkowych;
✔ wykonanie nowej konstrukcji od podstaw na odcinku ok. 170 m, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 74;
✔ wykonanie poszerzeń nawierzchni jezdni;
✔ wykonanie nowej nawierzchni na istniejącej jezdni;
✔ wykonanie poboczy i zjazdów;
✔ wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi;
✔ przebudowa przepustów;
✔ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
_____________________________
Całkowity planowany koszt realizacji inwestycji to 1.000.000 zł.

W dniu 15 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Rusiec Damiana Szczytowskiego z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Małgorzata Włodarczyk – Kierownik GOPS w Ruścu.

Zostały omówione następujące tematy:

  1. zasady przyznawania paczek żywnościowych mieszkańcom gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
  2. zadania i inwestycje Gminy Rusiec zatwierdzone do realizacji w 2021r.;
  3. złożone przez Gminę Rusiec wnioski o dofinansowania oraz wnioski, które już zostały pozytywnie rozpatrzone;
  4. prace nad projektami dofinansowań dla mieszkańców gminy na odnawialne źródła energii oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podczas spotkania sołtysi wskazali drobne zadania do bieżącej realizacji oraz poruszali tematy dotyczące swoich sołectw.

Na wniosek Wójta ustalony został harmonogram zebrań z sołtysami i radami sołeckimi, które odbędą się w terminie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 23 kwietnia 2021 r. Niestety z uwagi na zasady bezpieczeństwa i obowiązujące ograniczenia związane z COVID – 19 w zebraniach nie będą mogli uczestniczyć mieszkańcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie problemów, tematów, pytań do przedstawicieli swoich rad sołeckich, celem ich omówienia podczas proponowanych spotkań.

Dziękujemy za przybycie sołtysom sołectw: Antonina, Aleksandrów, Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice, Korablew, Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Wola Wiązowa, Wincentów, Zalasy i Zakurowie. Liczymy na dalszą współpracę, która przyczyni się do rozwoju całej gminy Rusiec.

Sołtysi uczestniczyli również w posiedzeniu komisji wspólnych, które odbyło się w dniu 19 marca 2021 r. Tematem było przedstawienie i omówienie przedłożonych przez Wójta projektów uchwał, będących przedmiotem zbliżającej się sesji Rady Gminy Rusiec.