16.04-22.04.2021_Wieluń_internet-1.jpg

16.04-22.04.2021_Wieluń_internet-2.jpg

csm_BGR_2021_logo_200_20c211c802.jpg

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Pragniemy przypomnieć, że laureatami ogólnopolskimi poprzedniej edycji konkursu zostali państwo Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim. Nagrodą główną był ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10 lub (44) 725 64 16.

Informuje się, że w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rusiec na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XXXI/240/2021 Rady Gminy Rusiec z dnia 30 marca 2021 r., Gmina Rusiec realizuje dofinansowania:

  • w wysokości 51% kosztów zabiegu kastracji psa/kota (49 % kosztów zabiegu pokrywa Właściciel psa/kota);
  • w wysokości 100% elektronicznego znakowania (czipowania) psów/kotów.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami psa/kota, zamieszkujące na terenie gminy Rusiec, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

  1. złożą wniosek o przyznanie dofinansowania zabiegu znakowania (czipowania) psa/kota oraz wniosek o przyznanie dofinansowania zabiegu kastracji psa/kota (formularze wniosków do pobrania w załącznikach);
  2. okażą dowód tożsamości, książeczkę zdrowia zwierzęcia, rodowód, paszport bądź inny dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia;
  3. przedstawią ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zabiegu znakowania (czipowania) i kastracji przyjmowane będą od dnia 4 maja 2021 r. do 30 listopada 2021r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Rusiec. W przypadku, gdy liczba wniosków będzie przekraczała zabezpieczony na dany rok limit środków, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Właściciel zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie na zabieg kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota dla jednego zwierzęcia rocznie.           

Wykonanie zabiegu kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota powinno nastąpić w okresie 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.

Gabinetem weterynaryjnym, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi weterynaryjnej obejmującej m.in. kastrację i znakowanie (czipowanie) psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Rusiec jest Animals'Health Sp. z o.o. Aurelia Rudzińska-Stempień, Stanisławów Drugi 7, 97-420 Szczerców.

Cennik_kastracji_i_znakowania.jpg

Szczegółowych informacji udziela pracownik merytoryczny Urzędu Gminy w Ruścu pod numerem telefonu 43 676 60 11 wew. 224.

___________________

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Damian Szczytowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu informuje, iż Gmina Rusiec otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów maseczki jednorazowego użytku do rozdysponowania mieszkańcom.

Po odbiór maseczek można zgłaszać się do:

  • sołtysów,
  • GOPS w Ruścu (ul. Wieluńska 72, 97-438 Rusiec, w godzinach pracy Ośrodka, tj.: poniedziałek: 9:00-17:00, wtorek - piątek: 7:30-15:30).

______________________

Kierownik GOPS w Ruścu

/-/ Małgorzata Włodarczyk

                                    

W dniu 31 marca br. rozstrzygnięto III konkurs w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do samorządów z województwa łódzkiego trafi 125.000.000,00 zł, z czego 7.000.000,00 zł do Gminy Rusiec. Dzięki rządowym środkom zrealizujemy dwie najważniejsze i od lat wyczekiwane inwestycje, a mianowicie:

- zadanie pn. „Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu” - dofinansowanie w kwocie 5.000.000,00 zł,

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu” - dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł.

Informujemy również, iż 8 lutego br. Gmina Rusiec podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu". Koszt dokumentacji wyniesie 98.500,00 zł i zostanie sfinansowany z budżetu Gminy. Prezentujemy wstępną koncepcję i wizualizację, która przewiduje cztery oddziały przedszkolne do 25 dzieci każdy i jeden oddział klubiku do 25 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Wykonanie kompletnej dokumentacji planowane jest w drugim półroczu.

Wizualizacja_przedszkola.jpg