W dniu 30 listopada 2020 r. o godzinie 16.00  w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jastrzębicach odbędzie się XXVI Sesja Nadzwyczajna.

 

   Porządek obrad XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

   3/1. zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020,

   3/2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

   3/3. obniżenia wysokości średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Rusiec,

   3/4. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

   3/5. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   3/6. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

   3/7. zmiany Statutu Gminy Rusiec.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie obrad XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

1_001.jpg

zaproszenie_-_Dni_Otwarte_Funduszy_Europejskich.png

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Bełchatowie informuje o wykryciu Afrykańskiego pomoru świń w powiecie kaliskim.

W dniu 17 września 2020 r. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu w gospodarstwie położonym w miejscowości Łaszków, gmina Blizanów powiat kaliski, ogniska afrykańskiego pomoru świń. Ognisko stwierdzone zostało w strefie wolnej od wirusa ASF.

Po otrzymaniu dodatnich wyników badań z ZHW w Poznaniu, zwierzęta – 110 sztuk świń zostało zabitych. W gospodarstwie prowadzone są intensywne czynności mające na celu ustalenie przyczyny choroby przez członków zespołu ekspertów ds. dochodzeń epizootycznych przy Głównym Lekarzu Weterynarii.

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) – dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie należy bezwzględnie zgłosić podejrzenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia ASF, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

 Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

  • izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
  • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
  • nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
  • uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.