OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 23.11.2017 r. pod numerem 620923-N-2017

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec"