Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruścu polegająca na dostawie i montażu 4 filtrów ze złożami filtracyjnymi wraz z osprzetem".

Znak sprawy: PN 2/2019