Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 463900 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). Zamawiający podzielił postępowanie przetargowe na dwie części, zgodnie z art. 2 pkt 6, w celu uzyskania jak najlepszej ceny oraz zwiększenia oszczędności. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Rusiec działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek:1) Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu, 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Wiązowa, 3)Zespół Szkolno-Przedszkolny Rusiec, 4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu, 5) Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębice, 6) Ochotnicza Straż Pożarna Wola Wiązowa, 7) Ochotnicza Straż Pożarna Aleksandrów,8) Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Rusiecka. Okres trwania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. 1)Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 548.866,00 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 274.433,00 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 274.433,00 kWh) 2)Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 670.813,36 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 335.406,68 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 335.406,68 kWh). Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma PGE Obrót Spółka Akcyjna - Oświetlenie uliczne oraz Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. (Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.) - Pozostałe obiekty. Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda złożenia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): 1) na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 20%, 2)Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2015 r., 3)cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup energii elektrycznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okres trwania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 548.866,00 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 274.433,00 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 274.433,00 kWh).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup energii elektrycznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okres trwania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 670.813,36 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 335.406,68 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 335.406,68 kWh).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-1.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-1[ ]1017 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-2.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-2[ ]1361 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-3.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-3[ ]531 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA[ ]39 kB
Pobierz plik (SIWZ.doc)SIWZ[ ]149 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - 1.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - 1[ ]809 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - 2.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - 2[ ]714 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie Zbiorcze Punktów Poboru - Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 1-zestawienie zbiorcze punktów poboru-część 1 Oświetlenie uliczne[ ]157 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2-zestawienie zbiorcze punktów poboru-część 2 Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 2-zestawienie zbiorcze punktów poboru-część 2 Pozostałe obiekty[ ]152 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.1 - Formularz ofert-część 1 Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 3.1-formularz ofert-część 1 Oświetlenie uliczne[ ]43 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.2-formularz ofert-część 2 Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 3.2-formularz ofert-część 2 Pozostałe obiekty[ ]44 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc)Załącznik nr 4-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu[ ]31 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)Załącznik nr 5-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania[ ]30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1-Projekt umowy-część 1 Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 6.1-Projekt umowy-część 1 Oświetlenie uliczne[ ]109 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1-projekt umowy-Oświetlenie uliczne-aktualny.doc)Załącznik nr 6.1-projekt umowy-Oświetlenie uliczne-aktualny[ ]110 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1.1-Załącznik nr 1 do umowy Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 6.1.1-Załącznik nr 1 do umowy Oświetlenie uliczne[ ]139 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo - Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 6.1.2-Załącznik nr 2 do umowy-Pełnomocnictwo-Oświetlenie uliczne [ ]153 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2-Projekt umowy-część 2 Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 6.2-Projekt umowy-część 2 Pozostałe obiekty[ ]108 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2-projekt umowy-Pozostałe obiekty-aktualny.doc)Załącznik nr 6.2-projekt umowy-Pozostałe obiekty-aktualny[ ]110 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2.1-Załącznik nr 1 do umowy Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 6.2.1-Załącznik nr 1 do umowy Pozostałe obiekty[ ]133 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2.2-Załącznik nr 2 do umowy-Pełnomocnictwo-Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 6.2.2-Załącznik nr 2 do umowy-Pełnomocnictwo-Pozostałe obiekty [ ]121 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc)Załącznik nr 7-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej[ ]33 kB