Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł
Numer ogłoszenia: 489436 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 700 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, - okres kredytowania - 10 lat, - spłata rat kapitałowych w 40 równych ratach kwartalnych. Początek spłaty - 30.03.2014 r. Koniec spłaty - 31.12.2023 r. - udzielenie kredytu w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy wskazany w umowie o udzielenie kredytu, - postawienie kredytu do wykorzystania od daty podpisania umowy do 20.12.2013 r. bez pobierania dodatkowych opłat za gotowość w transzach i dniach na podstawie dyspozycji kredytobiorcy, - podstawowa stopa oprocentowania kredytu WIBOR-1M + proponowana marża, - odsetki podlegające spłacie w okresach kwartalnych w terminach jak przy spłacie rat kapitałowych na podstawie informacji telefonicznych, - datą zapłaty rat kapitałowych i odsetek jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, - Wykonawca przedstawi tabelarycznie wysokość spłat rat, odsetek i wszelkich innych kosztów związanych z odzieniem kredytu według załączonego wzoru (na dzień złożenia oferty), - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - nie dopuszcza się możliwości udzielenia bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2023.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek szczegółowy: posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe (warunek nie dotyczy banków państwowych). Ocena spełnienia wymagań dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia warunku szczegółowego w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia warunku szczegółowego w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia warunku szczegółowego w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia warunku szczegółowego w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) Szczegółową kalkulację ceny na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Rusiec 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 Pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Rusiec 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 Pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
Pobierz plik (AKTUALNA SIWZ.doc)AKTUALNA SIWZ[ ]285 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA SIWZ 1.pdf)MODYFIKACJIA SIWZ-1[ ]851 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA SIWZ II.pdf)MODYFIKACJA SIWZ II[ ]805 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA SIWZ-2.pdf)MODYFIKACJIA SIWZ-2[ ]653 kB
Pobierz plik (NIP-1.pdf)NIP-1[ ]160 kB
Pobierz plik (NIP-2.pdf)NIP-2[ ]157 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCÓW.pdf)ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCÓW[ ]904 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA[ ]33 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE ZUS I US.pdf)OŚWIADCZENIE ZUS I US[ ]400 kB
Pobierz plik (RADY GMINY RUSIEC z dn. 18.06.2013 r..pdf)UCHWAŁA NR XXIII/202/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 18.06.2013 r.[ ]152 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-1.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-1[ ]167 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-10.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-10[ ]163 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-11.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-11[ ]269 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-12.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-12[ ]144 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-13.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-13[ ]110 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-14.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-14[ ]77 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-2.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-2[ ]224 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-3.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-3[ ]201 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-4.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-4[ ]159 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-5.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-5[ ]234 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-6.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-6[ ]277 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-7.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-7[ ]199 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-8.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-8[ ]212 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-9.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-9[ ]242 kB
Pobierz plik (REGON.pdf)REGON[ ]260 kB
Pobierz plik (RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -1.pdf)UCHWAŁA NR IV/205/2013 RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -1[ ]224 kB
Pobierz plik (RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -2.pdf)UCHWAŁA NR IV/205/2013 RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -2[ ]320 kB
Pobierz plik (RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -3.pdf)UCHWAŁA NR IV/205/2013 RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -3[ ]169 kB
Pobierz plik (SIWZ MODYFIKACJA II.doc)SIWZ MODYFIKACJA II[ ]285 kB
Pobierz plik (SIWZ z załącznikami.doc)SIWZ z załącznikami[ ]354 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2011.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2011[ ]369 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2012.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2012[ ]373 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2013.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2013[ ]1369 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2011 - 1.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2011 - 1[ ]312 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2011 - 2.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2011 - 2[ ]214 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2012 - 1.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2012 - 1[ ]305 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2012 - 2.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2012 - 2[ ]216 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2013 - 1.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2013 - 1[ ]1208 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2013 - 2.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2013 - 2[ ]835 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA RADY GMINY.pdf)UCHWAŁA NR XXIII/206/203 RADY GMINY RUSIEC z dn. 18.06.2013 r. [ ]152 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. - 1.pdf)UCHWAŁA NR IV/106/2013 RIO w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. -1[ ]232 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. - 2.pdf)UCHWAŁA NR IV/106/2013 RIO w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. -2[ ]282 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. - 3.pdf)UCHWAŁA NR IV/106/2013 RIO w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. -3[ ]295 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. - 4.pdf)UCHWAŁA NR IV/106/2013 RIO w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. -4[ ]116 kB
Pobierz plik (ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE NA WÓJTA GMINY RUSIEC.pdf)ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE NA WÓJTA GMINY RUSIEC[ ]127 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-1.pdf)ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-1 [ ]742 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[ ]634 kB