Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Budowa świetlicy w miejscowości Kuźnica
Numer ogłoszenia: 35902 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy w miejscowości Kuźnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy w miejscowości Kuźnica. Parametry techniczne według projektu budowlanego: powierzchnia zabudowy - 100,96 m², powierzchnia użytkowa - 82,78 m², kubatura obiektu - 573,00 m³, wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną i instalacją centralnego ogrzewania. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również roboty budowlane polegające na budowie zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej oraz budowę parkingu. Szczegółowy zakres zawiera dokumentacja projektowa tj.: 1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 2) projekty wykonawcze oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.rusiec.pl). Zaleca się, aby Wykonawca na obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które są konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłączne przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może przedstawić materiały i urządzenia równoważne, o nie gorszych parametrach. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie powyższego warunku uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie powyższego warunku uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie powyższego warunku uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwego samorządu zawodowego. za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie powyższego warunku uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy, 2.Oświadczenie o grupie kapitałowej, 3. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): 1)cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania, 2)Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy o ile niewykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, 3)Strona, która zamierza żądać zwolnienia z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu, 4)Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowane w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
Pobierz plik (E1 Elewacja frontowa i tylna.pdf)E1 Elewacja frontowa i tylna[ ]1230 kB
Pobierz plik (E2 Elewacje boczne.pdf)E2 Elewacje boczne[ ]1333 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dn. 31.01.2014 r..pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dn. 31.01.2014 r.[ ]778 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA[ ]37 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA [ ]118 kB
Pobierz plik (Opis techniczny do projektu budowlanego.pdf)Opis techniczny do projektu budowlanego[ ]374 kB
Pobierz plik (Opis techniczny-przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacji.pdf)Opis techniczny-przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacji [ ]150 kB
Pobierz plik (Opis techniczny-wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.pdf)Opis techniczny-wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej[ ]219 kB
Pobierz plik (Profil podłużny-przyłącze wodociągowe.pdf)Profil podłużny-przyłącze wodociągowe[ ]142 kB
Pobierz plik (Projekt elektryczny zewnętrznej linii zasilającej.pdf)Projekt elektryczny zewnętrznej linii zasilającej[ ]2850 kB
Pobierz plik (Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej.pdf)Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej[ ]890 kB
Pobierz plik (Przedmiar - branża elektryczna.pdf)Przedmiar - branża elektryczna[ ]93 kB
Pobierz plik (Przedmiar robót - branża budowlana i drogowa.pdf)Przedmiar robót - branża budowlana i drogowa[ ]201 kB
Pobierz plik (Przedmiar robót-instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne.pdf)Przedmiar robót-instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne[ ]165 kB
Pobierz plik (Przekrój A-A.pdf)Przekrój A-A[ ]385 kB
Pobierz plik (Przekrój B-B.pdf)Przekrój B-B[ ]243 kB
Pobierz plik (Rozwinięcie instalacji kanalizacji.pdf)Rozwinięcie instalacji kanalizacji[ ]79 kB
Pobierz plik (Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf)Rozwinięcie instalacji wodociągowej[ ]66 kB
Pobierz plik (Rzut dachu.pdf)Rzut dachu[ ]245 kB
Pobierz plik (Rzut parteru.pdf)Rzut parteru[ ]583 kB
Pobierz plik (Rzut ścian i ław fundamentowych.pdf)Rzut ścian i ław fundamentowych[ ]441 kB
Pobierz plik (Rzut więźby dachowej.pdf)Rzut więźby dachowej[ ]287 kB
Pobierz plik (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA[ ]614 kB
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna robót budowlanych.pdf)Specyfikacja techniczna robót budowlanych[ ]292 kB
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna robót elektrycznych.pdf)Specyfikacja techniczna robót elektrycznych[ ]117 kB
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna wodno-kanalizacyjna.pdf)Specyfikacja techniczna wodno-kanalizacyjna[ ]176 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.doc)ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[ ]72 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty[ ]35 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie art. 22.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie art. 22[ ]30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie art. 24.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie art. 24[ ]30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy[ ]71 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej[ ]31 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o dysponowaniu osobą.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o dysponowaniu osobą[ ]29 kB
Pobierz plik (Zestawienie drzwi.pdf)Zestawienie drzwi[ ]134 kB
Pobierz plik (Zestawienie okien.pdf)Zestawienie okien[ ]264 kB