Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec
Numer ogłoszenia: 394358 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Rusiec oraz wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rusiec. Wyposażenie aptek i placówek użyteczności publicznej w pojemniki na przeterminowane leki, baterie i akumulatory. Pojemniki powinny posiadać atesty lub certyfikaty zgodne z polskimi normami dopuszczającymi je do użytku. Pojemniki mogą być nowe lub używane, czyste i estetyczne. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01; 2) segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje: a) zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe); b) opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07; c) zużyte baterie i akumulatory (małogabarytowe) o kodzie 20 01 34; 3) przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32 z aptek - szczegółowy wykaz aptek stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ; 4) zużytych baterii o kodzie 20 01 34 z placówek oświatowych i instytucji pożytku publicznego - szczegółowy wykaz placówek stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedstawi: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami), 2) aktualne zezwolenie na transport, odzysk bądź unieszkodliwianie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21 ze zm.), o ile ustawa nakłada obowiązek posiadania takiego zezwolenia, 3) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zadania: 1) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 2) posiada bazę magazynowo-transportową: usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 350.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo winno zawierać zakres i zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; b) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np. Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie); c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-1.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-1[ ]177 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-10.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-10[ ]195 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-11.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-11[ ]184 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-12.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-12[ ]70 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-2.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-2[ ]237 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-3.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-3[ ]324 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-4.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-4[ ]329 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-5.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-5[ ]230 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-6.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-6[ ]268 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-7.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-7[ ]269 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-8.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-8[ ]168 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-9.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-9[ ]246 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA[ ]36 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA[ ]29 kB
Pobierz plik (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-MODYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-MODYFIKACJA[ ]238 kB
Pobierz plik (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA[ ]240 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1[ ]375 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2[ ]194 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 1-WYKAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA LEKI W APTEKACH.doc)ZAŁĄCZNIK NR 1-WYKAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA LEKI W APTEKACH[ ]25 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 10-WYKAZ LOKALIZACJI NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE.doc)ZAŁĄCZNIK NR 10-WYKAZ LOKALIZACJI NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE[ ]28 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 11-WYKAZ LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH.doc)ZAŁĄCZNIK NR 11-WYKAZ LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH[ ]25 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 2-WYKAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA BATERIE I AKUMULATORY.doc)ZAŁĄCZNIK NR 2-WYKAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA BATERIE I AKUMULATORY[ ]25 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 3-FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁĄCZNIK NR 3-FORMULARZ OFERTOWY[ ]33 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 4-PROJEKT UMOWY-MODYFIKACJA.doc)ZAŁĄCZNIK NR 4-PROJEKT UMOWY-MODYFIKACJA[ ]104 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 4-PROJEKT UMOWY.doc)ZAŁĄCZNIK NR 4-PROJEKT UMOWY[ ]97 kB
Pobierz plik (ZAŁACZNIK NR 5-OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.doc)ZAŁACZNIK NR 5-OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU[ ]24 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 6-WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZADZEŃ TECHNICZNYCH.doc)ZAŁĄCZNIK NR 6-WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZADZEŃ TECHNICZNYCH[ ]43 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 7-REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GPZOSiW.doc)ZAŁĄCZNIK NR 7-REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GPZOSiW[ ]58 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 8-LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.doc)ZAŁĄCZNIK NR 8-LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ[ ]22 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 9-WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONEJ PODWYKONAWCOM.doc)ZAŁĄCZNIK NR 9-WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONEJ PODWYKONAWCOM[ ]30 kB