Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu”

Znak sprawy: PN 7/2020