Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Budowa świetlicy w miejscowości Kuźnica
Numer ogłoszenia: 35902 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy w miejscowości Kuźnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy w miejscowości Kuźnica. Parametry techniczne według projektu budowlanego: powierzchnia zabudowy - 100,96 m², powierzchnia użytkowa - 82,78 m², kubatura obiektu - 573,00 m³, wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną i instalacją centralnego ogrzewania. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również roboty budowlane polegające na budowie zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej oraz budowę parkingu. Szczegółowy zakres zawiera dokumentacja projektowa tj.: 1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 2) projekty wykonawcze oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.rusiec.pl). Zaleca się, aby Wykonawca na obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które są konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłączne przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może przedstawić materiały i urządzenia równoważne, o nie gorszych parametrach. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie powyższego warunku uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie powyższego warunku uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie powyższego warunku uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwego samorządu zawodowego. za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający za spełnienie powyższego warunku uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy, 2.Oświadczenie o grupie kapitałowej, 3. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): 1)cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania, 2)Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy o ile niewykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, 3)Strona, która zamierza żądać zwolnienia z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu, 4)Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowane w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
Pobierz plik (E1 Elewacja frontowa i tylna.pdf)E1 Elewacja frontowa i tylna[ ]1230 kB
Pobierz plik (E2 Elewacje boczne.pdf)E2 Elewacje boczne[ ]1333 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dn. 31.01.2014 r..pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dn. 31.01.2014 r.[ ]778 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA[ ]37 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA [ ]118 kB
Pobierz plik (Opis techniczny do projektu budowlanego.pdf)Opis techniczny do projektu budowlanego[ ]374 kB
Pobierz plik (Opis techniczny-przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacji.pdf)Opis techniczny-przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacji [ ]150 kB
Pobierz plik (Opis techniczny-wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.pdf)Opis techniczny-wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej[ ]219 kB
Pobierz plik (Profil podłużny-przyłącze wodociągowe.pdf)Profil podłużny-przyłącze wodociągowe[ ]142 kB
Pobierz plik (Projekt elektryczny zewnętrznej linii zasilającej.pdf)Projekt elektryczny zewnętrznej linii zasilającej[ ]2850 kB
Pobierz plik (Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej.pdf)Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej[ ]890 kB
Pobierz plik (Przedmiar - branża elektryczna.pdf)Przedmiar - branża elektryczna[ ]93 kB
Pobierz plik (Przedmiar robót - branża budowlana i drogowa.pdf)Przedmiar robót - branża budowlana i drogowa[ ]201 kB
Pobierz plik (Przedmiar robót-instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne.pdf)Przedmiar robót-instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne[ ]165 kB
Pobierz plik (Przekrój A-A.pdf)Przekrój A-A[ ]385 kB
Pobierz plik (Przekrój B-B.pdf)Przekrój B-B[ ]243 kB
Pobierz plik (Rozwinięcie instalacji kanalizacji.pdf)Rozwinięcie instalacji kanalizacji[ ]79 kB
Pobierz plik (Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf)Rozwinięcie instalacji wodociągowej[ ]66 kB
Pobierz plik (Rzut dachu.pdf)Rzut dachu[ ]245 kB
Pobierz plik (Rzut parteru.pdf)Rzut parteru[ ]583 kB
Pobierz plik (Rzut ścian i ław fundamentowych.pdf)Rzut ścian i ław fundamentowych[ ]441 kB
Pobierz plik (Rzut więźby dachowej.pdf)Rzut więźby dachowej[ ]287 kB
Pobierz plik (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA[ ]614 kB
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna robót budowlanych.pdf)Specyfikacja techniczna robót budowlanych[ ]292 kB
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna robót elektrycznych.pdf)Specyfikacja techniczna robót elektrycznych[ ]117 kB
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna wodno-kanalizacyjna.pdf)Specyfikacja techniczna wodno-kanalizacyjna[ ]176 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.doc)ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[ ]72 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty[ ]35 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie art. 22.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie art. 22[ ]30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie art. 24.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie art. 24[ ]30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy[ ]71 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej[ ]31 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o dysponowaniu osobą.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o dysponowaniu osobą[ ]29 kB
Pobierz plik (Zestawienie drzwi.pdf)Zestawienie drzwi[ ]134 kB
Pobierz plik (Zestawienie okien.pdf)Zestawienie okien[ ]264 kB

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 10994 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec i jednostek organizacyjnych w ilości i rodzaju w litrach na rok: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu: ON - 20 000 litrów Pb 95 - 500 litrów Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy: ON - 5 000 litrów Pb - 1 000 litrów Urząd Gminy: ON - 12 000 litrów Pb 95 - 500 litrów 2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Rusiec działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia, w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu, 2) Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębice, 3) Ochotnicza Straż Pożarna Wola Wiązowa, 4) Ochotnicza Straż Pożarna Aleksandrów, 5) Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Rusiecka. 3. Okres trwania zamówienia od 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r. 4. Dostawa paliwa będzie realizowana sukcesywnie w formie indywidualnego tankowania uprawnionych pojazdów przez 7 dni w tygodniu, w święta oraz przez 24 godziny na dobę. 5. Podane przez Zamawiającego ilości paliw są założone wstępnie (ilość szacunkowa ustalona na podstawie zużycia w 2013 roku). 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 8. Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm). 9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego ze wskazanym przedstawicielem Wykonawcy. 10. Zamawiający przedstawi Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykaz pojazdów, które będą tankowane w stacji paliw wraz z wykazem osób upoważnionych do dokonywania czynności tankowania zbiorników pojazdów. 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 13. Wykonawca przedstawi dokumenty i świadectwa jakości paliw na każde żądanie Zamawiającego. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do wykazu pojazdów w przypadku włączenia do eksploatacji dodatkowych pojazdów. 15. Z uwagi na fakt, iż tankowanie pojazdów odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników pojazdów, odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 5 km..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty, 2. Formularz cenowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): 1) cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Rusiec 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Rusiec 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł
Numer ogłoszenia: 489436 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 700 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, - okres kredytowania - 10 lat, - spłata rat kapitałowych w 40 równych ratach kwartalnych. Początek spłaty - 30.03.2014 r. Koniec spłaty - 31.12.2023 r. - udzielenie kredytu w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy wskazany w umowie o udzielenie kredytu, - postawienie kredytu do wykorzystania od daty podpisania umowy do 20.12.2013 r. bez pobierania dodatkowych opłat za gotowość w transzach i dniach na podstawie dyspozycji kredytobiorcy, - podstawowa stopa oprocentowania kredytu WIBOR-1M + proponowana marża, - odsetki podlegające spłacie w okresach kwartalnych w terminach jak przy spłacie rat kapitałowych na podstawie informacji telefonicznych, - datą zapłaty rat kapitałowych i odsetek jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, - Wykonawca przedstawi tabelarycznie wysokość spłat rat, odsetek i wszelkich innych kosztów związanych z odzieniem kredytu według załączonego wzoru (na dzień złożenia oferty), - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - nie dopuszcza się możliwości udzielenia bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2023.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek szczegółowy: posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe (warunek nie dotyczy banków państwowych). Ocena spełnienia wymagań dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia warunku szczegółowego w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia warunku szczegółowego w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia warunku szczegółowego w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia warunku szczegółowego w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) Szczegółową kalkulację ceny na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Rusiec 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 Pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Rusiec 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 Pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
Pobierz plik (AKTUALNA SIWZ.doc)AKTUALNA SIWZ[ ]285 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA SIWZ 1.pdf)MODYFIKACJIA SIWZ-1[ ]851 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA SIWZ II.pdf)MODYFIKACJA SIWZ II[ ]805 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA SIWZ-2.pdf)MODYFIKACJIA SIWZ-2[ ]653 kB
Pobierz plik (NIP-1.pdf)NIP-1[ ]160 kB
Pobierz plik (NIP-2.pdf)NIP-2[ ]157 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCÓW.pdf)ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCÓW[ ]904 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA[ ]33 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE ZUS I US.pdf)OŚWIADCZENIE ZUS I US[ ]400 kB
Pobierz plik (RADY GMINY RUSIEC z dn. 18.06.2013 r..pdf)UCHWAŁA NR XXIII/202/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 18.06.2013 r.[ ]152 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-1.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-1[ ]167 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-10.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-10[ ]163 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-11.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-11[ ]269 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-12.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-12[ ]144 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-13.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-13[ ]110 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-14.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-14[ ]77 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-2.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-2[ ]224 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-3.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-3[ ]201 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-4.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-4[ ]159 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-5.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-5[ ]234 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-6.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-6[ ]277 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-7.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-7[ ]199 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-8.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-8[ ]212 kB
Pobierz plik (Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-9.pdf)UCHWAŁA NR XXV/223/2013 Rady Gminy Rusiec z dn. 27.08.2013 r.-9[ ]242 kB
Pobierz plik (REGON.pdf)REGON[ ]260 kB
Pobierz plik (RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -1.pdf)UCHWAŁA NR IV/205/2013 RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -1[ ]224 kB
Pobierz plik (RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -2.pdf)UCHWAŁA NR IV/205/2013 RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -2[ ]320 kB
Pobierz plik (RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -3.pdf)UCHWAŁA NR IV/205/2013 RIO w ŁODZI z dn. 21.08.2013 r. -3[ ]169 kB
Pobierz plik (SIWZ MODYFIKACJA II.doc)SIWZ MODYFIKACJA II[ ]285 kB
Pobierz plik (SIWZ z załącznikami.doc)SIWZ z załącznikami[ ]354 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2011.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2011[ ]369 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2012.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2012[ ]373 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2013.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-NDS - 2013[ ]1369 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2011 - 1.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2011 - 1[ ]312 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2011 - 2.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2011 - 2[ ]214 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2012 - 1.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2012 - 1[ ]305 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2012 - 2.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2012 - 2[ ]216 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2013 - 1.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2013 - 1[ ]1208 kB
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Rb-Z 2013 - 2.pdf)SPRAWOZDANIE Rb-Z 2013 - 2[ ]835 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA RADY GMINY.pdf)UCHWAŁA NR XXIII/206/203 RADY GMINY RUSIEC z dn. 18.06.2013 r. [ ]152 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. - 1.pdf)UCHWAŁA NR IV/106/2013 RIO w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. -1[ ]232 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. - 2.pdf)UCHWAŁA NR IV/106/2013 RIO w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. -2[ ]282 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. - 3.pdf)UCHWAŁA NR IV/106/2013 RIO w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. -3[ ]295 kB
Pobierz plik (UCHWAŁA w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. - 4.pdf)UCHWAŁA NR IV/106/2013 RIO w ŁODZI z dn. 17.05.2013 r. -4[ ]116 kB
Pobierz plik (ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE NA WÓJTA GMINY RUSIEC.pdf)ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE NA WÓJTA GMINY RUSIEC[ ]127 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-1.pdf)ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-1 [ ]742 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[ ]634 kB

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 463900 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). Zamawiający podzielił postępowanie przetargowe na dwie części, zgodnie z art. 2 pkt 6, w celu uzyskania jak najlepszej ceny oraz zwiększenia oszczędności. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Rusiec działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek:1) Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu, 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Wiązowa, 3)Zespół Szkolno-Przedszkolny Rusiec, 4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu, 5) Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębice, 6) Ochotnicza Straż Pożarna Wola Wiązowa, 7) Ochotnicza Straż Pożarna Aleksandrów,8) Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Rusiecka. Okres trwania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. 1)Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 548.866,00 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 274.433,00 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 274.433,00 kWh) 2)Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 670.813,36 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 335.406,68 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 335.406,68 kWh). Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma PGE Obrót Spółka Akcyjna - Oświetlenie uliczne oraz Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. (Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.) - Pozostałe obiekty. Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda złożenia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): 1) na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 20%, 2)Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2015 r., 3)cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup energii elektrycznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okres trwania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 548.866,00 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 274.433,00 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 274.433,00 kWh).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup energii elektrycznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okres trwania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 670.813,36 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 335.406,68 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 335.406,68 kWh).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-1.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-1[ ]1017 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-2.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-2[ ]1361 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-3.pdf)ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE-3[ ]531 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA[ ]39 kB
Pobierz plik (SIWZ.doc)SIWZ[ ]149 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - 1.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - 1[ ]809 kB
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - 2.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - 2[ ]714 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie Zbiorcze Punktów Poboru - Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 1-zestawienie zbiorcze punktów poboru-część 1 Oświetlenie uliczne[ ]157 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2-zestawienie zbiorcze punktów poboru-część 2 Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 2-zestawienie zbiorcze punktów poboru-część 2 Pozostałe obiekty[ ]152 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.1 - Formularz ofert-część 1 Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 3.1-formularz ofert-część 1 Oświetlenie uliczne[ ]43 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.2-formularz ofert-część 2 Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 3.2-formularz ofert-część 2 Pozostałe obiekty[ ]44 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc)Załącznik nr 4-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu[ ]31 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)Załącznik nr 5-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania[ ]30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1-Projekt umowy-część 1 Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 6.1-Projekt umowy-część 1 Oświetlenie uliczne[ ]109 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1-projekt umowy-Oświetlenie uliczne-aktualny.doc)Załącznik nr 6.1-projekt umowy-Oświetlenie uliczne-aktualny[ ]110 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1.1-Załącznik nr 1 do umowy Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 6.1.1-Załącznik nr 1 do umowy Oświetlenie uliczne[ ]139 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo - Oświetlenie uliczne.doc)Załącznik nr 6.1.2-Załącznik nr 2 do umowy-Pełnomocnictwo-Oświetlenie uliczne [ ]153 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2-Projekt umowy-część 2 Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 6.2-Projekt umowy-część 2 Pozostałe obiekty[ ]108 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2-projekt umowy-Pozostałe obiekty-aktualny.doc)Załącznik nr 6.2-projekt umowy-Pozostałe obiekty-aktualny[ ]110 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2.1-Załącznik nr 1 do umowy Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 6.2.1-Załącznik nr 1 do umowy Pozostałe obiekty[ ]133 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2.2-Załącznik nr 2 do umowy-Pełnomocnictwo-Pozostałe obiekty.doc)Załącznik nr 6.2.2-Załącznik nr 2 do umowy-Pełnomocnictwo-Pozostałe obiekty [ ]121 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc)Załącznik nr 7-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej[ ]33 kB

? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Rusiec: Budowa drogi wewnętrznej w Ruścu na ul. Kwiatowej na odcinku około 500 mb
Numer ogłoszenia: 259554 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec , ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi wewnętrznej w Ruścu na ul. Kwiatowej na odcinku około 500 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi wewnętrznej w Ruścu na ul. Kwiatowej na odcinku ok. 500 mb a w szczególności: BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA UL. KWIATOWEJ NA ODCINKUok. 500 mb 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,504 km; 2. Usunięcie warstwy ziemie urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 220,000 m?; 3. Koryta wykonane mechanicznie gł. 25 cm na całej szerokości jezdni - 2 457,600 m?; 4. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami - 200,000 m?; 5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2 457,600 m?; 6. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 12 cm - 2 457,600 m?; 7. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 8 cm - 2 457,600 m?; 8. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 5 cm (z destruktu asfaltowego) - 2 286,240 m?; 9. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm?/m? (warstwa dolna) - 2 256,000 m?; 10. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm?/m? (warstwa górna) - 2 256,000 m?; 11. Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grubość warstwy 15 cm - pobocza - 504,000 m; 12. Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 160,000 m; 13. Wykonanie rowu lewostronnego - 110,250 m?. PRZEPUSTY 1.Roboty ziemne - 9,000 m?; 2.Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe - 1,512 m?; 3.Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe - 1,512 m?; 4.Fundamenty pod ścianki - 1,440 m?; 5.Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 60 cm - 9,000 m; 6.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m? - 18,369 m?; 7.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m ? - 18,369 m?; 8.Montaż zbrojenia ściany - ścianki czołowe - 0,141 t; 9.Obudowa wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - 2,329 m?; 10. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m - 10,000 m?. ZJAZDY 1.Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości zjazdów - 70,200 m?; 2.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 12 cm - 70,200 m?; 3.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna 8 cm - 70,200 m?; 4.Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe - 2,160 m?; 5.Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - 6,000 sztuk; 6.Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm - 18,000 m..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie głównych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie co najmniej dwie budowy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, odpowiadających lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia polegających na budowie lub rozbudowie, przebudowie dróg z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są w przypadku zamówień na roboty budowlane poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykazane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jednocześnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie np. referencje, protokoły odbioru.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia a w szczególności osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia: wykonanie głównych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące 2 najważniejszych robót. Dowodami są w przypadku zamówień na roboty budowlane poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykazane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jednocześnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie np. referencje, protokoły odbioru;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty. 2) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca składający ofertę powierzy podwykonawcom. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Kosztorysy, na podstawie których Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany mogą dotyczyć umownego terminu wykonania zamówienia z powodu: a) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, b) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia przed podpisaniem umowy danych, zgód, pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zachowując obowiązujące technologie, d) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przeszkód formalno-prawnych uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia.2. Zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia: a) dokonaną na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dot. zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) dokonaną na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane dot. uzgodnionej możliwości wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c) dokonaną podczas wykonywania robót i nieodstępującą w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na budowę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rusiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 Pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ruścu 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35 Pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie