komunikat_Rusiec_11092023_page-0001.jpg

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

 1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r., powołana zarządzeniem nr 83/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku przez Wójta Gminy Rusiec, dokonała analizy 1 oferty. W wyniku analizy formalnej stwierdzono, iż oferta spełnia wymogi formalne.
 2. Ocenie merytorycznej poddano 1 ofertę, spełniającą wymogi formalne. Wartość merytoryczną oferty i jej zasadność, przeanalizowano zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty.
 3. Komisja po merytorycznej ocenie oferty, w ramach posiadanych środków, zarekomendowała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 złotych. Protokół z prac Komisji wraz załącznikami został przekazany Wójtowi Gminy Rusiec.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawiera załącznik do komunikatu.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

 

Lp.

Nr kancelaryjny oferty

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Termin realizacji zadania

Ogółem liczba punktów

 

 

1

 

 

DK/4371/2023

Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego 97-438 Rusiec, ul. Sosnowa 10

 

 

 

20.000,00 zł

Od dnia podpisania umowy-31.12.2023 r.

 

 

 

73

 

komunikat_Rusiec_01092023.jpg

374173244_640858234860512_2649759213678749400_n.jpg

ZARZĄDZENIE NR 84/2023

WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia  25 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

 

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr LX/399/2022 Rady Gminy Rusiec z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7312) zarządza się, co następuje:

 • 1. Po zapoznaniu się z listą rankingową ofert, przedstawioną przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 83/2023 Wójta Gminy Rusiec z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 roku udzielam dotacji na współfinansowanie następujących zadań w 2023 roku:

 

Rodzaj zadania: Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec, realizowane w formie wsparcia realizacji zadania.

Wysokość dotacji: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego 97-438 Rusiec, ul. Sosnowa 10

 • 2. Z organizacją wskazaną w § 1 zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 • 3. Wyniki otwartego konkursu ofert przekazuje się do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rusiec w terminie 14 dni od dnia podjęcia Zarządzenia.
 • 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rusiec,
 2. w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec – na tablicy ogłoszeń,
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, rusiec.pl.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Monika Foltyńska

                                                                                                     Wójt Gminy Rusiec
                                                                                                /-/ Damian Szczytowski