Każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródło/a ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku poprzez złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej.

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. W deklaracji wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.

Jak złożyć deklarację?

  1. W formie elektronicznej, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu należy wypełnić deklarację on-line.
  2. W formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rusiec. Formularze w formacie pdf dostępne są na stronie www.zone.gunb.gov.pl w zakładce „do pobrania”.

Kary za niezłożenie deklaracji w terminie

Niezłożenie deklaracji w terminie naraża właściciela/zarządcę budynku na sankcje karne wprowadzone w art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Dotyczy to również konieczności złożenia nowej deklaracji po zmianie źródła ciepła.

fb_1080x1080_copy.jpg