Wójt Gminy Rusiec ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w Gminie Rusiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku oraz zaprasza do składania ofert.
 
Zadania przewidziane do realizacji:
 
Zadanie nr 1: Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Rusiec poprzez organizowanie zajęć sportowych,
 
Zadanie nr 2: Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Rusiec poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
 
Więcej szczegółów ogłoszonego konkursu znajduje się w załącznikach.