Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073), która wprowadziła możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa osobom, które ze względu na okres pełnienia tej funkcji, w ramach społecznego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej pełniły funkcję sołtysa.

Komu przysługuje świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż co najmniej osiem lat;
2) osiągnęła wiek:

a) w przypadku kobiety - 60 lat,

b) w przypadku mężczyzny - 65 lat.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W celu otrzymania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa, które jest niezbędne w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Ruścu, I piętro pokój nr 19.

Więcej informacji na stronie KRUS:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia.docx)wniosek o wydanie zaświadczenia[ ]12 kB