ZARZĄDZENIE NR 84/2023

WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia  25 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

 

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr LX/399/2022 Rady Gminy Rusiec z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7312) zarządza się, co następuje:

  • 1. Po zapoznaniu się z listą rankingową ofert, przedstawioną przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 83/2023 Wójta Gminy Rusiec z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 roku udzielam dotacji na współfinansowanie następujących zadań w 2023 roku:

 

Rodzaj zadania: Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec, realizowane w formie wsparcia realizacji zadania.

Wysokość dotacji: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)

Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego 97-438 Rusiec, ul. Sosnowa 10

  • 2. Z organizacją wskazaną w § 1 zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  • 3. Wyniki otwartego konkursu ofert przekazuje się do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rusiec w terminie 14 dni od dnia podjęcia Zarządzenia.
  • 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rusiec,
  2. w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec – na tablicy ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, rusiec.pl.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Monika Foltyńska

                                                                                                     Wójt Gminy Rusiec
                                                                                                /-/ Damian Szczytowski