Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

  1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r., powołana zarządzeniem nr 83/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku przez Wójta Gminy Rusiec, dokonała analizy 1 oferty. W wyniku analizy formalnej stwierdzono, iż oferta spełnia wymogi formalne.
  2. Ocenie merytorycznej poddano 1 ofertę, spełniającą wymogi formalne. Wartość merytoryczną oferty i jej zasadność, przeanalizowano zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty.
  3. Komisja po merytorycznej ocenie oferty, w ramach posiadanych środków, zarekomendowała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 złotych. Protokół z prac Komisji wraz załącznikami został przekazany Wójtowi Gminy Rusiec.
  4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawiera załącznik do komunikatu.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

 

Lp.

Nr kancelaryjny oferty

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Termin realizacji zadania

Ogółem liczba punktów

 

 

1

 

 

DK/4371/2023

Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego 97-438 Rusiec, ul. Sosnowa 10

 

 

 

20.000,00 zł

Od dnia podpisania umowy-31.12.2023 r.

 

 

 

73