W bieżącym roku Gmina Rusiec w porozumieniu z Bankiem Żywności w Łodzi realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób irodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie wpostaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby kierowane są do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu, a z programu mogą skorzystać osoby, których dochód na osobę wrodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł, adla osoby samotnej ? 951,00 zł.

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności w Łodzi na terenie naszej gminy organizuje ,,Działania towarzyszące". Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej. W Gminie Rusiec w miesiącu październiku zrealizowano cztery spotkania ze specjalistami z tematyki: ,,Dietetyka z elementami niemarnowania żywności". W miesiącu listopadzie natomiast odbyły się ,,Warsztaty kulinarne" w miejscowościach Jastrzębice, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobylańskie oraz Rusiec, na których uczestnicy przygotowywali wszelkiego rodzaju pasty. Kolejne warsztaty kulinarne planowane są na miesiąc grudzień, gdzie tematyką przewodnią będą dania jednogarnkowe.