Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../joomla1/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif'

MIESZKAŃCY GMINY RUSIEC

 

Uprzejmie zapraszam na obrady XXI Sesji, która odbędzie się 22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 1100.

Read More

 

 

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy Rusiec.

3. Wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranego sołtysa.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Rusiec.

4/1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Rusiec,
która odbyła się 19 lutego 2013 roku, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

5/1. zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2013 r.                                                                                                    
5/2. zmiany Uchwały Nr XXXVII/314/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Rusiec do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.

5/3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

5/4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311 E na odcinku od granicy powiatu w miejscowości Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie I – Przebudowa drogi na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Prądzew.

5/5. przystąpienia Gminy Rusiec, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu, 
do realizacji projektu systemowego w ramach Programu   na rok 2013, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – współfinansowanego
ze środków EFS.

5/6. nabycia nieruchomości w drodze kupna.

5/7. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

5/8. przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Woli Wiązowej
w budynku nr 13.

5/9. przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Woli Wiązowej w budynku nr 13.

5/10. przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ruścu
przy ul. Koniecpolskiego 9.

5/11. zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków – motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

5/12. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

5/13. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rusiec.

5/14. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Rusiec na rok 2013.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami.

7. Informacja Wójta Gminy Rusiec o podejmowanych działaniach między sesjami.

8. Informacja Wójta Gminy Rusiec z wykonania zgłoszonych interpelacji i wniosków.

9. Informacja z wykonania Uchwał Rady Gminy Rusiec.                                                                                            
10. Składanie interpelacji i wniosków na piśmie.  

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Rusiec.                                           

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

Bartłomiej Bieniek