Accessibility Tools

Skip to main content

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (TZW. II TURA)

29 czerwca, 2020

UWAGA! Zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem (I tura) dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tura). 

Głosowanie korespondencyjne

Kto może głosować korespondencyjnie w Ruścu?

Wszyscy wyborcy, którzy ujęci są w spisie wyborców Gminy Rusiec.

Kiedy i gdzie zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony:

 • do dnia 30 czerwca 2020 r.– przez wszystkich wyborców;
 • do dnia 7 lipca 2020 r.– przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);
 • do dnia 10 lipca 2020 r. – przez wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r. 

Zgłoszenie może być dokonane:

 • elektronicznie – wyłącznie za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP,
 • papierowo – dostarczenie osobiście formularza zgłoszenia do siedziby Urzędu Gminy Rusiec (tj. Rusiec, ul. Wieluńska 35) pokój nr 7, lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (dostarczone do Urzędu Gminy Rusiec do dnia 7 lipca br.)

Formularze zgłoszeń dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rusiec, pokój nr 7.

Kontakt: telefon 43/6766044

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odebrania pakietu wyborczego,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie.

UWAGA! Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).

Głosowanie przez pełnomocnika

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tura).

Gdzie i kiedy można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa?

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać w terminie do 3 lipca 2020 r.

Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec (tj. Rusiec, ul. Wieluńska 35), pokój nr 7.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat);
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba, która nie jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Rusiec).

PONADTO PROSIMY O PODAWANIE NUMERÓW TELEFONÓW LUB ADERSÓW EMAIL W CELU UŁATWIENIA KONTAKTU Z PAŃSTWEM.

UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame z jego sporządzeniem! Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Rusiec upoważnionym przez Wójta Gminy Rusiec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania?

Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat lub wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

UWAGA! Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • głosującego korespondencyjnie.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców na terenie Gminy Rusiec lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

UWAGA! Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mąż zaufania;
 • kandydat na Prezydenta RP

UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Gdzie udziela się pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Rusiec upoważnionym przez Wójta Gminy Rusiec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Czy można cofnąć pełnomocnictwo?

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Gminy Rusiec upoważnionemu przez Wójta Gminy Rusiec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Załączniki