Accessibility Tools

Skip to main content

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

20 lipca, 2022

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUSIEC

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rusiec w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2022 roku”

Wójt Gminy Rusiec zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2022 roku”.
  • Termin konsultacji: do 26.07.2022 r. – data wpływu do urzędu.
  • Forma konsultacji: uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Ruścu – ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.
  • Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
  • Załączniki:

 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2022 roku” 

2. Wzór formularza konsultacji.

Załączniki