Accessibility Tools

Skip to main content

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

17 listopada, 2021

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia 17.11.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 j. t.), w związku z podjęciem uchwały nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia „Regulaminu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”,

Wójt Gminy Rusiec

ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag w kwestii realizacji programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje rozpoczynają się 17 listopada i trwają do 25 listopada 2021 r. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wyrażać swoje opinie w formie pisemnego zgłaszania, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres email: lub w formie pisemnej złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, adres: ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia, z jednoczesną akceptacją realizacji przedstawionego projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Wójt zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec oraz przedstawi sprawozdanie Radzie Gminy Rusiec.

Projekt Uchwały oraz formularz zgłoszenia opinii znajdują się w załączeniu do niniejszej informacji.

Sporządziła: Marta Krasowska

                                                                                                                  Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                               /-/ Damian Szczytowski

Załączniki