Ułatwienia dostępu

Skip to main content

LXXII Sesja Nadzwyczajna RGR

18 lipca, 2023

           Uprzejmie zapraszam na obrady LXXII Sesji Nadzwyczajnej, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2023 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ruścu o godz. 8.00.

 

    Porządek obrad LXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 

1. Otwarcie obrad LXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie prawomocności Sesji Nadzwyczajnej.

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023 – 2031,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2023,

3) zmieniająca uchwałę nr XXXIX/293/2021 Rady Gminy Rusiec z dnia 25 października 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rusiec,

4) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

5) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,

6)  uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad LXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                                                      /-/ Rafał Rabenda

Załączniki