Accessibility Tools

Skip to main content

Obwieszczenie Wójta Gminy Rusiec o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusiec na lata 2023-2030”

23 listopada, 2023

Obwieszczenie

Wójt Gminy Rusiec zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusiec na lata 2023-2030

 

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rusiec na lata 2023-2030”.

 

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: . Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 12 grudnia 2023 r. (21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rusiec.

 

                                                                                                  Wójt Gminy Rusiec

                                                                                             /-/ Damian Szczytowski

Załączniki