Accessibility Tools

Skip to main content

Ogłoszenie o naborze

17 sierpnia, 2023

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w 2023 r. pn. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec” w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2023

WÓJT GMINY RUSIEC

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2023 r.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko 1 kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowej

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
  4. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
  5. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

  1. ocena merytoryczna wniosków na realizację zadań publicznych złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami,
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Rusiec.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35 do dnia 22.08.2023 r. do godziny 12.00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Osoba merytorycznie odpowiedzialna: Monika Foltyńska

Tel. kontakt. 43 6766 011 wew. 225                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Rusiec

          /-/ Damian Szczytowski                                                               

Załączniki