Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Postanowienie Komisarza Wyborczego nr 3/2024

4 stycznia, 2024

POSTANOWIENIE NR 3/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 4 stycznia 2024 r.


w sprawie podziału powiatu bełchatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu


Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a i z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, co następuje:


§ 1. Dokonuje się podziału powiatu bełchatowskiego na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik
do postanowienia.


§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Powiatu w Bełchatowie oraz Radzie Miejskiej w Bełchatowie,
Radzie Gminy Bełchatów, Radzie Gminy Drużbice, Radzie Gminy Kleszczów, Radzie Gminy Kluki, Radzie
Gminy Rusiec, Radzie Gminy Szczerców, Radzie Miejskiej w Zelowie, Wojewodzie Łódzkiemu oraz Państwowej
Komisji Wyborczej.


§ 4. Na postanowienie Radzie Powiatu w Bełchatowie oraz Radzie Miejskiej w Bełchatowie, Radzie Gminy
Bełchatów, Radzie Gminy Drużbice, Radzie Gminy Kleszczów, Radzie Gminy Kluki, Radzie Gminy Rusiec,
Radzie Gminy Szczerców, Radzie Miejskiej w Zelowie, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje
prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia
do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi
należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.


§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu
bełchatowskiego.

Załączniki